Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

The last ice age and the migration opportunities.

During the last ice age, nearly 20.000 years ago, the Indian Ocean had a 150 meter lower level, according to traces found in former waters, allowing almost to reach all East Asian islands between the Asian mainland and Australia, and so up to 200 km from Australian border. Only Australia could possibly be separated by a narrow strait. India and Sri Lanka were connected to nearly 3000 a 4000 years ago, via southern Tamil Nadu, after which the lowland connection, current Palk Street, went underwater via a gap near Pamtan and the mainland of South India. Almost 2.500 years ago According to Hindu mythology, Prince Rama or Ramayana and his Vanara’s from Tamil Nadu, build a bridge over the gap, known as Adam's or Rama Bridge called.

Also Great Britain and Ireland were accessible by land. Japan might have northern and southern land connections with Russia and South Korea, respectively. The Bering street has served as a bridge between the old continent and America in the past. While there are clear traces of former tropical forests on the Bering street.

Note: The Adams bridge between India and Sri Lanka.

Rama or Ramayana, son of the Aryan King Ayodhya, with the help of his brother Laksgmana and the support of the Monkey King and his Vanara's (Monkey People), built the Adams Bridge or Rama Bridge to reach Sri Lanka. References to monkeys and monkey kingdoms may arise from the fact that, like their descendants, Arias regarded themselves as Ariã (Sanskrit for pure, noble or extraordinary), and black peoples as the southerly living Dravidians and their descendants, the Tamils, described as monkeys.

De laatste ijstijd en de migratiemogelijkheden. 

Gedurende de laatste ijstijd nagenoeg 20.000 jaar geleden, zou in Oost Azië, de Indische  oceaan een daling van 150 meter teweeg gebracht hebben, volgens sporen die men vond van vroeger water ter plaatsen, waardoor men nagenoeg vanuit Oost Azië, alle eilanden tussen het Aziatisch vasteland kon bereiken, en dit tot op 200 km van Australië. Slechts Australië zou mogelijk door een smalle zeestraat gescheiden blijven. India en Sri Lanka waren tot nagenoeg 3000 a 4000 jaar geleden, via het zuidelijke Tamil Nadu aan elkaar verbonden, waarna de landengte, huidige Palk straat, onderwater liep via een kloof nabij Pamtan en het vasteland van Zuid India. Volgens de hindoeïstische mythologie werd door Prins Rama of Ramayana en de Vanara’s, vanuit Tamil-Nadu, nagenoeg 2500 jaar geleden, een brug over deze kloof geslagen, gekend als de Adams Bridge of ook wel Rama brug.

Ook Groot-Brittannië en Ierland waren over land bereikbaar. Japan had mogelijk noordelijk en zuidelijk landverbindingen met respectievelijk Rusland en Zuid-Korea. De Berinstraat heeft in het verleden als brug gediend tussen het oude continent en  Amerika. terwijl er duidelijk sporen zijn van vroegere tropische wouden op de boden van de Beringstraat.

Nota: De Adams brug tussen India en Sri Lanka. 

Rama of Ramayana, zoon van de Arische Koning Ayodhya, bouwde met hulp van zijn broer Laksgmana en de steun van de Apenkoning en zijn Vanara’s (Aapmensen) de Adams brug of Rama brug, om Sri Lanka te bereiken. Verwijzingen naar aapmensen en een apenkoning zijn mogelijk ontstaan vanuit het feit dat Ariërs zich net als hun afstammelingen, zich als Ariã (Sanskriet voor rein, nobel of meerwaarde) beschouwden en nog beschouwen, en zwarte volkeren, zoals de zuidelijk wonende Draviden en hun afstammelingen, de Tamil’s, als apen omschreven.   

Indo-volkeren en hun ontwikkeling, de grootste oorzaken van catastrofen. 

Het egocentrisme, een sociale degradatie van het individualisme der introverte bevolking, vormt een overgroot deel van de blanke bevolking in het noordelijk halfrond, en oorzaak van een ziekelijke hebzucht, waardoor oorlogen om rijkdommen en macht de norm zijn voor de drijvende krachten in de westerse maatschappij.

Dezelfde ziekelijke hebzucht tast haast alle gelederen van de westerse maatschappij aan, terwijl de meer gematigde maatschappelijke extroverte gemeenschap in de westerse wereld eveneens gevolg van een sociale degradatie, hierin meegesleurd wordt. 

Niet alleen oorlogen doch ook praalzucht en ziekelijk materialisme, die verder reiken dan de noden en menselijke behoefte voor overleven, comfort, gezondheid en welstand, zijn bronnen van uitputting, uitbuiting en geweld tegen de medemens en de natuur, met fatale ontwrichting van natuur en maatschappij tot gevolg.

Medische ontwikkelingen die de levensstandaard van de bevolking zou moeten verbeteren, worden echter uitzinnig aangewend, waardoor alles wat de natuur verwerpt, in leven wordt gehouden. Vooral het terugdringen van de kindersterfte wordt als een zege beschouwd, doch onderdrukt de selectie die de gezonde ontwikkelingen in stand houden, en voorkomt dat negatieve ontwikkelingen gaan overheersten en verdere degradatie van een soort. Uiteraard kan men een groot deel der kindersterfte voorkomen door natuurlijk zorg en kennis hiervan, zonder buitensporige medische ingrepen, waardoor de natuurlijke selectie niet verstoord wordt.  

Medische ontwikkelingen en humanitaire acties hebben echter een uiterst negatief effect op de bevolkingsgroei, waardoor men van een bevolkingsexplosie moet spreken, met een overbevolking    tot gevolg, die dan op haar beurt de natuurlijke bronnen zover uitput dat men op een onnatuurlijke wijze de voedselvoorzieningen op gaat drijven, door kweek van gewassen en dieren voor consumptie en overconsumptie.

Dicht opeengepakte massa kweek van gewassen en dieren heeft echter tot gevolg dat ziektes waartegen één bepaald dier of plant niet bestand is, gemakkelijk over kan gaan naar een dierlijke of plantaardige soortgenoot, en epidemieën om de haverklap voedselvoorziening en kweekprograms   verstoren, als gevolg van een onverwachte reactie van de natuurlijke selectiesysteem.

Epidemieën hebben dan weer tot gevolg dat de mens en hun wetenschap, gaan optreden om deze te voorkomen door massale bestrijding van ziektes en epidemieën. Massaal gebruik van kunstmatige afweerstoffen als antibiotica worden hiervoor aangewend, welke op hun beurt de gradatie van natuurlijke afweer door het eigen immuunsysteem verhinderen, waardoor de fysiek en biologie van mens, dier en plant verder aan degradatie worden blootgesteld.

Het is net de totale overbevolking die de spreekwoordelijke druppel is die het vat doet overlopen. Overbevolking put de maatschappijen, natuur en de natuurlijke bronnen extreem aan, en heeft tot overmaat tot gevolg dat de effecten een dramatische weerslag hebben op de bevolkingen en het leven op onze planeet. Over populatie en consumptie verdringen wouden en natuur in zijn totaliteit, waardoor de bronnen die de natuur voeden en het ecosysteem in stand moeten houden, verdwijnen. Voeg hierbij de extreme wanverhouding tussen arm en rijk, en men heeft de ideale voeding voor het snelgroeiend extremisme en geweld, dat door prowesterse egocentrisch individualisme en sociale degradatie aangewakkerd niet in te dijken is, doch blijft toenemen. Daar waar men het de kop indrukt, is dit slechts kortstondig, daar men de voedingsboden behoudt en Waardoor het telkens weer oprijst. 

Tot overmaat is de westerse maatschappij zo ver gedegradeerd, dat men een waardering gaat koppelen aan de maatschappelijke rangorde, een overblijfsel van het door de Ariërs ingevoerde kaste- systeem. Hierdoor zwoegt de ene voor een karig loon, waar de andere nauwelijks of niet moet werken voor eenzelfde of waanzinnig hoger loon.

P.S. De Ariërs zelf zijn het product van een extreme hoogmoedswaanzin. De term Ariërs afkomstig uit het Sanskriet “āryan”: betekend Rein, Puur, Nobel, wat direct verwijst naar een asociale meerwaarde die men zicht toe-eigent.

Europese-adel en het Judaïsme zijn hiervan de extreme voorbeelden, terwijl het in beide gevallen om volkeren gaat die oorspronkelijk naar het centraal en zuidelijk deel van het Europese binnenland werden verdreven, en vanwaaruit naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika uitweken. Zie ook: Ariërs. http://kipdrego.wordpress.com/2012/03/11/ariers-2/

Ontbossing in bergachtige gebieden leidt vandaag tot aardverschuivingen na hevige regenval, terwijl voor landbouw en veeteelt de vele rechtgetrokken waterlopen met gebrek aan meanders, onvoldoende water kunnen opslaan en overstromingen het gevolg zijn. Overstromingen die door overbevolking een overweldigende catastrofe vormen. Dichte bewoning van oceaan- en zeekusten, overstromingsgebieden en bergen of hellingen, vormen een voortdurende bedreiging voor de bewoners die er zich bij gebrek aan ruimte vestigen. 

Indo-peoples and their development, biggest causes of catastrophes.

The egocentrism, a social degradation of individualism or introverted population, constitutes an overwhelming part of the white population in the northern hemisphere, and causes of sick greed, which means that wars for wealth and power are the norm for the driving force in Western society.

The same sick greed affects almost all the ranks of Western society, while the more moderate social extrovert community in the western world is also largely emitted, because of social degradation.

Not only wars but also slander and pathetic materialism, beyond the needs and human need for survival, comfort, health and well-being, are sources of exhaustion, exploitation and violence against fellow human beings and nature, with fatal disruption of nature and Society.

However, medical developments that should improve the standard of living of the population are used extensively, thereby keep alive everything what is exclude by the nature. The reduction of child mortality is considered a victory, but suppresses the selection that maintains healthy developments, preventing negative developments from being dominated and further degradation of a species. Of course, a great deal of child mortality can be avoided by natural care and knowledge without any excessive medical intervention, while it doesn’t disturb the natural selection.

However, medical developments and humanitarian actions have a very negative effect on population growth, which means that people must talk about a population explosion, resulting in overpopulation, which in turn drives out natural resources so that food services are unnaturally driven by cultivation of crops and livestock for consumption and overconsumption.

However, densely packed mass culture of crops and animals, has the effect that diseases with which one animal or plant which is not resistant, can easily pass to an animal or plant of same species, and result as epidemics to disrupt the food supply and breeding programs, due to an unexpected response of the natural selection system.

Epidemics then cause humans and their science to act to prevent them through massive control of diseases and epidemics. Massive use of antibiotics is used for this, which in turn prevents the upgrading of natural defenses by their own immune system, which further exposes the physical and biology of human, animal and plant to degradation.

It is just the total overpopulation that is the proverbial drop that makes the vessel overflow. Overpopulation extends to society, nature and natural resources, and as a result, the effects have a dramatic impact on the populations and lives of our planet. Over population and consumption, disturbance of forests and nature displace in their entirety, which causes the sources that feed nature and maintain the ecosystem to disappear. Add to this the extreme mismatch between poor and rich, and one has the ideal nutrition for fast-growing extremism and violence, which is not concealed by pro-egocentric individualism and social degradation, but continues to increase. Where you fight this, it is only short-lived, as you keep the nutritious food and keep it rising again and again.

To great extent, Western society has been downgraded so far as to appreciate the social order, a remnant of the cast system introduced by the Aryans. This causes one to collect a low payment for hard work, where the other hardly or not has to work for the same or even higher salary.

P.S. The Arians themselves are the product of an extreme Insane pride. The term Aryans from the Sanskrit "āryan": means Clean, Pure or Nobel, which directly refers to an asocial added value that one sees for themselves.

Western nobility and Judaism are these extreme examples, while in both cases people are evicted originally to the central and southern parts of the European inland, and from there migrated to the Middle East and North Africa.

See also: Aryans: http://kipdrego.wordpress.com/2011/11/29/aryans/

Deforestation in mountainous areas today leads to landslides after heavy rainfall, while for agriculture and animal husbandry the many straight-drawn watercourses with lack of meanders can’t save enough water and floods are the result. Floods that form an overwhelming catastrophe by overpopulation. Dense habitation of coastal areas, flood areas and mountains or slopes pose a continuing threat to residents who are living here in the absence of space.

Het westen en zijn ontwikkeling, toonbeeld van waanzin. 

De westerse wereld is gebouw op de uitstoot van volkeren uit tropische landen, of dus uit gebieden met een goed leefbaar klimaat dat ontwikkeling toestond zonder technologie en ontwikkeling voor verwarming, huisvesting, kleding, landbouw of veeteelt, terwijl nomaden er het hele jaar door voedsel konden vinden en overleven. Vooral sociale degradaties drijven gedegradeerde weg uit de maatschappij die hen niet steunt of aanvaard, en waarbij zij geen solidariteit en bescherming vinden.

Sociale degradatie en kortzichtigheid tekenen ook vandaag de westerse maatschappij in al haar facetten en ontwikkelingen. Sociale degradatie heeft echter tot gevolg dat er een durende onvrede is door gebrek aan onderling begrip en samenhorigheid. Deze maatschappij put zich uit in hun pogingen om als een beschaafde maatschappij te kunnen doorgaan, wat zich uit in bouwwerken, kunst en technologie die vooral door oorlogvoering en veroveringen wordt gevoed.

De westerse maatschappij wordt gedreven door uiterst sterke en ambitieuze individuen, die op hun beurt vastzitten aan een gedegradeerd egocentrisch individualisme, en een daaraan gekoppelde rivaliteit, om hun ego als toonaangevend te laten gelden, maakt dat hun maatschappijen zich in extreem hiërarchische indelingen verdeelt.

Door onderling geweld waren het de meest gewelddadige, die zich ook patriarchaal hiërarchisch dierlijke maatschappijen, zoals deze der Gorilla’s, de hoogste rechten gingen toekennen. De menselijke egocentrische individualist creëerde dynastieën, om zo zijn persoonlijk nageslacht en de eigen oude dag, door erfrechte voor concurrentie te vrijwaren, waardoor de westerse wereld in “kasten” verdeeld werd, hetwelk ondanks ontwikkelingen van de massa, door hoge maatschappelijke lagen, tot vandaag, in stand gehouden wordt.

Het egocentrisch individualisme met zijn kastensysteem, leidde ertoe dat de hoger kaste zich eertijds middelen en mogelijkheden toebedeelden, om hun telgen via scholing en vorming te onderscheiden van de lagere kaste. Hieruit vloeide de speciale voorrechten die gekoppeld werden aan de kaste of stand, versterkt door de graad van scholing en het scholingsbewijs of diploma, en nogmaals versterkt door het erfrecht. Een systeem dat tot vandaag rede is om de ene zijn inspanningen te minimaliseren en deze van anderen te maximaliseren, terwijl beide mogelijk een gelijke inspanning en tijd inzetten voor de gemeenschap of productiviteit, met als excuus dat de hoger functie en scholing een hoger verantwoordelijkheid draagt, alsof een lager geschoolde geen verantwoordelijkheid op zijn terrein te nemen heeft.

Om het geheel aanvaardbaar en verklaarbaar te houden, omschrijft men dit als beschaving, wat verfijning en hogere ontwikkeling van onze maatschappij moet voorstellen. Terwijl de lagere kaste zoet gehouden wordt met sprookjes over zelfbeschikking en inspraak of “democratie”.

Een schijndemocratie die door stemrecht wordt aangeboden als een geschenk aan het volk, doch zo gestructureerd werd, dat verkozen vertegenwoordigers van het volk, daar waar ze niet omgekocht kunnen worden, geen tijd hebben om verregaande structurele veranderingen, tegen de zin van de hoger kaste, door te voeren. Verkozenen kunnen daardoor maximaal slecht een termijn van vier jaar aanblijven, waarna er een verplichte verkiezing wordt gehouden.

De mogelijkheden dat het volk een regering zou herkiezen, en het gevaar dat deze drastische veranderingen in zou voeren, tegen de zin van een hoger kaste in, wordt echter door beperkingen van opeenvolgende regering met eenzelfde regeringsleider, tenietgedaan, doordat een regeringsleiding maximaal twee termijnen regering mag leiden. Dit houdt in dat een regering die echt voor de belangen van hun volk presteren, pas als dit onherroepelijk duidelijk is, aan de kant wordt gezet, en niet terug aan bod kan komen, om hun weg en werk verder af te maken.

Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken gaat men in deze maatschappij diploma voorrang geven op effectief resultaat, en diploma als absoluut en onbetwistbaar bewijs van bekwaamheid naar voor schuiven, terwijl het gebrek aan een diploma vaak tot miskenning van de prestaties tegen beter weten en bewijs in, tot gevolg heeft terwijl bekwaamheid het af moet leggen tegen het getuigschrift, dat alsnog een hoger waarde, vaak zonder verder bewijs krijgt toebedeeld. Dit laatste heeft niet zelden tot gevolg dat ander zoals de Oost-Aziatische maatschappijen, die niet door het individualisme en egocentrische geïnfecteerd zijn, deze trend en hiërarchie niet hebben, doch beter evolueren en een hoger welstand voor hun volk weten te creëren, terwijl de luxe vaak beperkt wordt tot dat wat comfortabel is.

Onze individualistische wereld is agressief dominant en tracht de gehele planeet te overheersen, zonder enige poging om in de geaardheid en logica van ander ontwikkelingen door te dringen, of zonder echte pogingen om ander dan hun eigen gemeenschap te begrijpen of in rekening te brengen.

Het westen acht zich superieur, doch negeert alle andere ontwikkelingen, zonder zich de moeite te getroosten deze te doorgronden of zonder er rekening mee te houden. Vanuit deze dwaasheid propageert men de multiculturele maatschappij, zich blijkbaar niet bewust dat vele maatschappijen te hoog en sociaal te goed ontwikkeld zijn om bij ons aan te kunnen sluiten, terwijl andere dan weer te laag ontwikkeld zijn. Laat staan dat er aangeboren sociale patronen zijn, die een maatschappelijke structuur instinctief bepalen, en niet fundamenteel omgebogen kunnen worden. Zoals de Orang-oetan een solitaire levende primaat is terwijl de Gorilla volgens een patriarchale hiërarchie overleeft.

Even bedenken dat wie instinctief solitair leeft geen natuurlijke en aangeboren gevoelsontwikkeling heeft die individueel gericht is, terwijl het dagelijks leven ertoe leidt dat men zich koppelt aan hen die hen meer mogelijkheden en zekerheden geeft, wat bij de mens tot vaste samenleving of huwelijk kan leiden. Hierdoor is net de samenleving van een solitaire met een individualist als het dansen op een slappe koord, en nagenoeg kansloos doch veelal met een dramatisch verloop zeker waar de individualist op de koop toe nog een egocentrische persoonlijkheid betreft.

Onze media zijn niet zelden erop gericht om de derde wereld, niet westerse maatschappijen en hun evolutie te minimaliseren, en hen te benaderen naar onze bekrompen denkwereld, om de eigen ontwikkeling en maatschappij als superieur voor te kunnen stellen.   

We omschrijven onze westerse wereld nochtans als westerse democratie en beschaving, hoewel het een gigantische degradatie is.

 

The West and its development, depiction of madness.

The western world is building on the degradation of peoples from tropical countries, or from areas of good living climate, that allowed development without technology and development for heating, housing, clothing, agriculture or animal husbandry, while nomads could find and eat food all year long to survive. Especially social degradation’s float degraded people from societies that doesn’t support or accept them, and give no necessary solidarity and protection.

Social degradation and nearsightedness today also signify Western society in all its facets and developments. Social degradation, however, has the result that there is an ongoing dissatisfaction due to lack of mutual understanding and coherence. This society stands out in their efforts to be able to continue as civilized society, which embodies in buildings, art and technology that are fed mainly by warfare and conquests.

Western society is driven by extremely strong and ambitious individuals, which in turn stuck to a degraded egocentric individualism, and a rivalry coupled thereto, to make their self as a leader, make their societies divide into extremely hierarchical formats.

By mutual violence, they were it the most violent, who, as in patriarchal hierarchical animal societies, such as those of the Gorillas, took the highest rights. The human egocentric individualist created dynasties to safeguard his personal offspring of competitiveness, and his own old day by inheritance, thereby dividing the western world into "social caste", which, despite mass developments, through high societies unto today, to be maintained.

The egocentric individualism with its caste system led the higher caste to allocate resources and opportunities once again, to distinguish their counts through education and training from the lower caste. This resulted in the special privileges associated with the caste or status, enhanced by the degree of education and the certificate of education or diploma, and once again reinforced by the inheritance right. A system that is ready to date to minimize one's efforts and maximize this from others, while both may take equal effort and time for community or productivity. With the excuse that the higher education and function carries a greater responsibility as an unskilled who should doesn’t take responsibility in his profession.

To keep it all acceptable and explainable, we describe this as civilization, what the sophistication and higher development of our society should propose. While the lower caste is kept sweet with fairy tales about self-determination and participation or "democracy".

An apparent democracy that is offered as a gift by the right to choose the own representatives for the people, but so structured, that elected representatives of the people, where they can’t be bribed, have no time to make far-reaching structural changes, against the sentence of the higher caste. Elected representative can therefore stay for a maximum of four years, after which a mandatory election will be held.

The possibilities that the people a government would re-elect, and the danger that would implement drastic changes, against the wishes of a higher caste, are restricted by successive government with the same leadership, by law who restrict a leader to led maximum of two terms. This implies that a government that really performs for the interests of their people, where this is irrevocably clear, can be eliminated, and can't be reconsidered, until their work is completed.

To make it more complicated, in this society a diploma will give priority to effective results, and is a diploma as absolute and indisputable proof of competence, while the lack of a diploma often leads to the disregard of performance against better knowledge and evidence in, with the result that qualification must be submitted for the certificate, which is still awarded a higher value, often without further proof. The latter rarely causes others such as East Asian societies, who are not infected by individualism and egocentrics, to haven’t this trend and hierarchy, but to evolve better and to create a higher well-being for their people, while their luxury Often limited to what is comfortable.

Our individualistic world is aggressively dominant and attempts to dominate the entire planet without any attempt to penetrate the nature and logic of other developments, or without real attempts to understand others or their own community or take account of them and their development.

The West considers itself superior, but ignores all other developments, without the intention of understanding it or without considering. From this foolishness, one is propagating multicultural society, apparently not aware that many societies are too high and socially developed to be able to join us, while others are too low developed. However, know that there are innate social patterns that instinctively determine a social structure and can’t be fundamentally reversed. Like the Orang-Utan is a solitary living primacy, while the Gorilla survives according to a patriarchal hierarchy.

Just imagine that one who lives instinctively solitary does not have natural and innate emotional development that is individualized while daily life leads to linking to those who give them more opportunities and certainties, which can lead to solid society or marriage. Because of this, just the society of a solitaire with an individualist is like dancing on a slack string, and almost chanceless, but often with a dramatic course, where the individualist on the sale is still an egocentric personality.

Our media are rarely aimed at minimizing the third world, not Western societies and their evolution, and approaching them to our shrinking world of thinking, to represent our Western development and society as superior.

However, we describe our western world as Western democracy and civilization, while it is a giant degradation.

Anno 2017: China zou het hoogste aantal doodvonnissen uitvoeren.

China kent, tot grote ergernis van westerse instellingen voor mensenrechten, een extreem hoog aantal doodvonnissen, en bijhorende terechtstellingen.

Men mag wel bedenken wie geeft er commentaar. Westerse landen die het doodvonnis bannen doch uitpuilen van de groeiende criminaliteit, terwijl die criminaliteit er gestaagd blijft stijgen, en de deugdelijke burger geen moment meer veilig is?

Het westen acht zich beschaafd. Dan is de vraag wat is beschaving voor hen die de hoogste criminaliteit en meest geavanceerde bewapeningen ontwerpen en bezitten, de meeste wapens produceren en leveren, wapenhandels als belangrijk deel van hun economie en inkomsten hebben, en daarbij tot vandaag het meeste oorlogen ofwel voeren, opzetten, steunen of door wapenleveringen in stand houden voor eigen gewin, vooral daar waar er rijkdommen zijn die westerse landen begeren.

Als tweede dient men te weten dat de meerderheid der chinezen tot de solitaire ontwikkelden behoren, en in tegenstelling met andere ontwikkelingen geen spontane gevoelens met anderen in hun omgeving of gemeenschappen delen? De sociale vrede steunt dus vooral op gemeenschappelijke belangen en inzicht, doch faalt daar waar het inzicht of intelligentie onvoldoende is. In het laatste geval kan deze zwak ontwikkelde eventueel slecht door een streng regime in het gareel gehouden worden. Daar waar de wetten niet volstaan om de maatschappij te beschermen past men bij extreme gevolgen, de doodstraf toe. Hun logica kan belasting van de maatschappij met ernstige en onverbeterlijke criminelen niet toestaan, daar dit geen bescherming levert, doch integendeel de gemeenschap door kosten zinloos belast en uitput.

Let wel dat de Oost Aziatische logica ontdaan is van zinloos medeleven en persoonlijk gerichte gevoelens, doch steunt op praktische en gemeenschappelijke doelstellingen, zonder dat ervan uit hun ontwikkeling behoeften zijn in klasse of maatschappelijk onderscheid. Gevoel naar anderen wordt bij hen bepaald door inzicht en ervaringen, en niet door spontaan medeleven.

De schaarse aanwezigheid van adellijke dynastieën werden enkel duizenden jaren voor onze jaartelling in het leven geroepen door veroveraars uit de westelijke vlakte, het huidige Kazakstan, die in hun analen werden aangehaald als Hioeng-Noe in China en de Zunoe soms ook Ainoe in Japan, bij ons gekend als Hunnen. Dynastieën zijn onvermijdelijk verbonden aan het individualisme en persoonlijk streven van prowesterse volkeren, en passen niet in de Oost Aziatische ingeboren en erfelijke mentale ontwikkelingen.  

Azië vertegenwoordig naast de solitairen, die voornamelijk in het binnenland leven ook de Nestvormers die wij niet zelden als Indonesiërs aanduiden, daar zij via de kustbewoning veelvoudig vertegenwoordigd zijn op eilanden. Hun gevoelens zijn naar de eigen gemeenschap gericht, terwijl ze aan hun gemeenschapsbelang instinctief onderworpen zijn. De afschuw van geweld maakt dat deze volkeren elke agressie vermijden waar het kan, terwijl dit bij de solitairen die instinctief alleen staan en op niemand rekenen, leidt tot een slaafse onderworpenheid om agressie te ontlopen. De nestvormers mijden kost wat kost geweld omdat dit hun rangen kan verzwakken en het nest in gevaar kan brengen, terwijl ze het meest afschuwelijk geweld en opoffering overhebben om hun nest of gemeenschap te beschermen.

Indien men het doodvonnis voor extreme en onverbeterlijke criminaliteit af zou schaffen stort de ganse Chinese samenleving ineen en groeit het uit tot een chaotisch prowesterse maatschappij zonder reële toekomst, terwijl het met de huidige gang van zaken, een snelgroeiende economie en vooruitgang boekt, met als enige handicap, westerse militaire oorlogsmachine en hun dreigement. 

Anno 2017: China would carry out the highest number of death sentences.

China has, to the chagrin of western human rights institutions, an extremely high number of death sentences and executions related.

One may think who cares comment. Western countries that ban the death sentence but bulging of the growing crime, while crime rate continues to rise steadily, and proper citizen is no more secure now?

The West considers itself civilized. The question is what is civilization for those who design the highest crime and most advanced armaments and possessing, producing the most weapons and supplying arms trade have as an important part of their economy and income, and thereby to today most wars or feed, set up, support or maintain by arms deliveries in position for personal gain, especially where there are resources covet those Western countries.

Secondly, one should know that most of Chinese people are among the solitary developed, and unlike other developments have no spontaneous feelings with others in their neighborhood or community. The social peace is therefore based primarily on common interests and understanding, but fails where the insight or intelligence is not enough. In the latter case, it may possibly poorly or weakly be developed by a strict regime are held in the harness. Where laws are not sufficient to protect society, it suits extreme consequences as the death penalty. Their logic may not allow loading of society with serious and incorrigible criminals, since it provides no protection, but rather the community entrusted meaningless by cost and exhausting.

Note that the East Asian logic devoid of useless sympathy and feelings personally targeted, but based on practical and common goals, without assuming their development needs are in class or social distinctions. Feeling to others is determined by them through insight and experience, and not by spontaneous sympathy.

The scarce presence of noble dynasties was created only thousands of years before our era, by conquerors from the western plains, the current Kazakhstan, which were cited in their annals as “Hioeng-Noe” in China and “Zunoe” or “Ainoe” in Japan, at our known as “Huns”. Dynasties are inevitably associated with individualism and personal efforts of pro-Western peoples, and don’t fit into the East Asian innate and hereditary mental development.

Asia represent beside the solitary, mainly in the interior and mainland life, also Nest depending people, which we often refer as Indonesians, since they are particularly much present on islands along the coast settlement. Their feelings are directed towards their own community, as they are subject instinctively to their community interests. The horror of violence makes thesis people avoid any aggression wherever possible, while at the loners who instinctively stand alone and so rely on no one, leading to a slavish to avoid aggression. The nest depended avoid violence at all costs because it can weaken their ranks and jeopardize the nest at risk while they are on the most atrocious violence and sacrifice to protect their nest or community.

If one were to abolish the death sentence for extreme and unsurpassed crime dump the whole Chinese society together and grows into a chaotic pro-Western society without real future while booked with the current state of affairs, a rapidly growing economy and progress, with the sole disability, Western military war machine and their threat.

Western medieval walk on their last legs, not their chaos:

Technological progress opens perspectives which many authorities have not counted and even less liked.

Modern communications and satellite links that comprise the earth over his entire circumference, and communications from any point to any point on the planet, without the possibility for the government to check or supervise for either.

While power only in defining belongs as bundled power, this means in terms of governance of an individualistic society, a decisiveness that can be optimally only in a dictatorship and focuses on the needs and interests of the community, with the highest possible approach the individual interests of the members of that community.

Individualism How many followers has two different developments on our planet, with especially in the tropics it inhibited individualism that consciously strives for social harmony, with a highest similarity among their members, but is however dominated western society by a self-centered individualism, with at its the highest point Aryan development, with extremely dominant patriarchal character, where the woman is oppressed as inferior.

The Aryans, virginal or clean born, as they have described themselves, are the product of a swollen or delusion added value, all which is a result of an extremely social degradation within the western egocentric individuality. An additional development rights awarded to first-born who had continued to the bloodline, and both authority and power of the family, clan or community inherited. This development we today still clearly recognizable at noble families and the Hebrews, and gift the bloodline in the Bible of the alleged God-chosen people.

Social development, together with the strong social appreciation, mainly through mass electronic communication and modernization, boundless be distributed, open ports for the masses in terms of knowledge and understanding.

Traditionally bundled dictatorial and patriarchal authority, characteristic of the western Middle Ages and oppression by nobles, kings and churches, however, be put through communication and uninhibited news distribution on the slope. Where absolute dictatorships and egocentric falter and crumble under the pressure of a growing mass of intellectual and democracy will eventually make a breakthrough, while egocentricity will undermine permanently same egocentric society and destabilize.

De westerse middeleeuwen lopen op hun laatste benen, de chaos echter niet: 

De technologische vooruitgang opent perspectieven waarop onze gezagdragers niet gerekend en nog minder gehoopt hebben.

De moderne communicatie en satellietverbindingen die de aarde over zijn ganse omtrek omvatten, en communicatie vanop elk willekeurig punt naar elk willekeurig punt op de planeet toelaten, zonder dat overheden dit voluit onder controle kunnen houden.

Terwijl macht slechts in de omschrijving van gebundelde macht thuishoort, betekent dit in termen van bestuur voor een individualistische gemeenschap, een besluitvaardigheid die slechts optimaal kan zijn in een dictatuur die zich richt naar de behoefte en belangen van de gemeenschap, met de hoogst mogelijke benadering van het individueel belang der leden van die gemeenschap.  

Het individualisme dat op onze planeet twee uiteenlopend ontwikkelingen kent, met vooral in de tropen het geremd individualisme, dat bewust naar maatschappelijke harmonie streeft, met een hoogst mogelijke gelijkheid onder hun leden, doch in de westerse maatschappij echter overheerst wordt door een egocentrisch individualisme, met op zijn hoogste punt de Arische ontwikkeling, met een extreem dominant patriarchaal karakter, waarbij de vrouw als minderwaardig wordt verdrukt.

De Ariërs of Rein-geborene, zoals zij zich omschreven, zijn het product van een hoogmoed- of meerwaardewaan, die gevolg is van een extreem sociale degradatie binnen het westers egocentrisch individualisme. Een ontwikkeling die extra rechten toekende op eerstgeborene die de bloedlijn verder moesten zetten, en zowel gezag als vermogen van de familie, clan of gemeenschap erfde. Deze ontwikkeling herkennen we vandaag nog duidelijk bij Adellijke families en de Hebreeërs, en gaf de bloedlijn in de Bijbel van het vermeende door god uitverkoren volk. 

Sociale ontwikkelingen, samen met de sterke maatschappelijke opwaardering, die vooral door massa elektronische communicatie en modernisatie, grenzeloos verspreid worden, openen poorten voor de massa op het vlak van kennis en inzicht.

Van oudsher gebundelde dictatoriale en patriarchaal gezag, eigen aan de westerse middeleeuwen en onderdrukkingen door edelen, koningen en kerken, worden echter door communicatie en ongeremde nieuwsverspreiding op de helling gezet. Waarbij absolute en egocentrische dictaturen wankelen en afbrokkelen onder druk van een groeiende intellectuele massa, en democratie uiteindelijk een doorbraak zal maken, terwijl het egocentrisme dezelfde egocentrische maatschappij blijvend zal ondermijnen en destabiliseren.

Development aid or development of cancer?

NGOs such as Oxfam advertise and raise money for their work in the Third World, such as the install to clean water services, and filtering of water in tropical countries, where people normally use their water directly from rivers and springs for drinking water, with all threats to public health that would be attached to it. To me it is very strange, because I stayed in the Third World itself for many years and a lot of unfiltered water drank, what the early months gave bothersome side effects, but the problems gradually disappear as your body's natural defenses and immune systems adapt and bacteria destroy of the water effectively and efficiently before they cause any problem. Danger is only for those who just filtered and clean water are simply and therefore have inadequate defenses. Also, children who have a weak immune system, will possible die, but this part again in the natural selection and Prevents degradation.

For comparison:

An elephant reaches an average age of only 65 years, partly due to poaching for their tusks. exceptionally they reach the age of 85. They eat however unwashed green and as drinking unfiltered water or brackish water, while no medical assistance or physicians are available.

The question is why such organizations collect that money, while it is often unnecessary but prevented the natural selection. That the collected funds only a very small fraction ends up in the developing world is certain. The rest disappears into thick paid managers their pockets.

Ontwikkelingshulp of ontwikkelingskanker 

N.G.O.’s als Oxfam maken reclame en zamelen geld in voor hun werken in de derde wereld, zoals het instaleren voor proper watervoorzieningen, en filtering van water in tropische landen, waar mensen normaal hun water rechtstreeks uit rivieren en bronnen gebruiken als drinkwater, met alle gevaren voor de volksgezondheid die er aan verbonden zouden zijn. Voor mij wel zeer merkwaardig, daar ik zelf vele jaren in de derde wereld verbleef en veel ongefilterd water dronk, wat de eerste maanden hinderlijke nevenverschijnselen gaf, doch de problemen verdwijnen geleidelijk daar uw lichaam en de natuurlijke afweer en immuunsysteem zich aanpassen en de bacteriën uit het water effectief en efficiënt vernietigen voor ze enig probleem opleveren. Gevaar is er slechts voor degene die alleen maar gefilterd en proper water gewoon zijn en daardoor onvoldoende afweer hebben. Ook kinderen die een te zwak immuunsysteem hebben komen te overlijden, doch dit kadert dan weer in de natuurlijke selectie en voorkomt degradatie.  

Ter vergelijking:

Een olifant bereikt slechts de gemiddeld ouderdom van 65 jaar, deels door de stroperij om hun slagtanden, uitzonderlijk bereiken ze de leeftijd van 85 jaar, ze eten nochtans ongewassen groen en drinken zelfs ongefilterd of brak water, terwijl ze geen medische bijstand of artsen ter beschikking hebben.

De vraag is dan waarom verzamelen dergelijke organisaties dat geld, terwijl het veelal onnodig is doch de natuurlijke selectie verhinderd. Dat van de verzamelde gelden slechts een zeer kleine fractie in de derdewereld terecht komt is zeker. Het overige verdwijnt in dik betaalde managers hun zakken.    

Western democracy in Europe and the vicious circle:

Western countries are governed by democratic norms, but democracy is a cover for a covert sham democracy conceals the dictatorship of capitalism in this world. Democratically elected representatives will without a doubt, run a country, based on appointment by vote of the people, but whereby the crafty market vendor, from whose lips hangs the public, the Necessary votes and mandates can collect, without his competence is questioned. Naturally, each elected has an advisory board available, but even these council’s nominees compiled by politics, so also here people end up without their expertise as an admission requirement will apply.

That it results to previous constructions leading costly and hardly acceptable results, nobody should be surprised. But here begins a chain reaction that cost of everything, with everyone pushing up, so the same performance in one country takes a multiple of the same performance in a well-organized society.

Elected officials and their capitalist friends, pseudo Legally absorb so much money, that the efficiency of the workers in many countries today barely can make making a living. Making a second income is essential. But the second income with the wealth of the workers our politicians makes them Jealous, which one should the population note that has the wealth, and is not overloaded.

There can for these politician’s a little more burden they think, and so continued to increase costs and expenses, also for the government it selves, resulting in a lack of money for the government, of course. But even these hunts in turn costs, and reduces the purchasing power of the masses by rising prices, because everyone wants to be part.

Thus, we are stuck in a vicious circle, and our representatives continue to grab and throw with the money, instead of cutting back and eliminating excess governments, authorities and mandates. But professionals, not political appointees in the administration to govern a country, and politicians must turn back to their own representation for the interests of the country and their people.

Westerse democratie in Europa en de vicieuze cirkel:

De westerse landen worden naar democratische normen geregeerd, doch democratie is in deze wereld een dekmantel voor een verkapte schijndemocratie die de dictatuur van het kapitalisme verheelt. Democratisch verkozenen gaan zonder meer een land bersturen op basis van aanstelling via stemmen van het volk, doch waardoor de gehaaide marktkramer aan wiens lippen het publiek blijft hangen, de nodige stemmen en mandaat kan binnen rijven, zonder dat zijn bekwaamheid in vraag wordt gesteld. Uiteraard heeft elke verkozenen een adviesraad ter beschikking, doch ook deze raden worden door politiek benoemden samengesteld, waardoor ook hier mensen terecht komen zonder dat hun deskundigheid als toelatingsvoorwaarde gaat gelden.  

Dat het voorgaande tot constructies leidt die veel kosten en nauwelijks aanvaardbare resultaten leiden, mag niemand verwonderen. Hier begint echter een kettingreactie, die kosten van alles, bij iedereen de hoogte injaagt, waardoor eenzelfde prestatie in het ene land een veelvoud kost van dezelfde prestatie in een goed georganiseerde maatschappij.

Verkozenen en hun kapitalistische vrienden, slorpen pseudo legaal zoveel geld op, dat de renderende arbeiders in vele landen vandaag nauwelijks hun brood kunnen verdienen, waardoor een tweede inkomen onontbeerlijk is. Doch de welstand van de arbeider met een tweede inkomen steek onze politici de ogen uit, waarop men opmerking hoort dat de bevolking het goed heeft, en niet te zwaar belast wordt. Er kan voor deze politici nog een schepje bij menen zij, en ja de kosten en lasten blijven stijgen, met als gevolg gebrek aan geld voor de regering uiteraard. Doch ook dit jaagt op zijn beurt de kosten op, en drukt de koopkracht van de massa door stijgende prijzen, want ieder wil zijn deel.

Daarmee zitten we vast in een vicieuze cirkel, en onze mandatarissen blijven graaien en met het geld smijten in plaats van te bezuinigen en overtollige regeringen, besturen en mandaten af te schaffen, en professionelen, niet politiek benoemde aan het bestuur van een land te zetten, en zelf terug te keren naar vertegenwoordiging voor de belangen van het land en hun volk.

Belgische politiek, graaicultuur en chaos anno 2017

Daarom twijfelde Siegfried Bracke of hij vergoeding kreeg van Telenet

Siegfried Bracke, de Belgische federale kamer voorzitter, zegt dat hij vorige week dinsdagavond, toen hij door Karin Temmerman en Daniël Termont hard werd aangepakt op de Gentse gemeenteraad, twijfelde of Telenet hem een vergoeding stortte of niet. Dat werd vernomen van Siegfried Bracke zelf in de marge van de Gentse gemeenteraad.

(Het Nieuwsblad 20-02-2017)

Wat gaan ze ons nog op de mouw spellen? Politici lijken meer en meer achterlijken, die zelfs niet weten welk en vanwaar ze hun drinkgeld en fooien krijgen. En nu moeten we geloven dat Bracken enkele jaren voor Telenet bijkluste voor de lol. Een politicus die bijklust zonder vergoedingen, en zelf de kosten van verplaatsingen en dergelijke voor hem neemt, is als een duivel die van grote dorst een wijwatervat leegdrinkt, absoluut ongeloofwaardig en absurd dus, en hij zou zelf niet weten of hij betaald werd of niet. Laat staan dat hij bijklust en niet zou weten of hij eraan verdient, slaat alle verbeelding. Dat wordt wereldnieuws. Het oude gezegde "Een grote lantaarnpaal met een piepklein lampje" is voor vele politici blijkbaar een juiste omschrijving wat hun geestelijk vermogen betreft. Het feit dat deze mensen door een massa gesteund worden, spreekt voor het niveau van de Belg.

PS: Noteer dat Siegfried (zijn voornaam) betekent succesvolle vredestichter, maar hij doet zijn voornaam geen eer aan.

Belgian politics, culture of greed and chaos anno 2017:

Therefore, “Siegfried Bracke” doubted Whether he received compensation of Telenet.

Siegfried Bracke, the Belgian Federal Chamber President Says When He last week Tuesday by Karin Temmerman and Daniel Termont was Tackled hard at the Ghent City Council, he doubted Telenet payed him compensation or not. Which was explained by Siegfried Bracke itself in the Ghent City Council margin.

(Het Nieuwsblad 20-02-2017)

What are they us on the sleeve games? Politicians seem more and more to resemble That not even know what and where they get their drinking money and gratuities. And now we must believe that several as Bracken years for Telenet get extra job only for fun. A politician who works without compensation, and its own costs of travel and such taking on his account, is as devil who empties a holy water font of great thirst, incredible and absurd so, and he himself would not know whether he was or not paid. Note that he works and that he would not know if he deserves it, beats all imagination. That may be world news. The old folk saying "A large lamppost with a tiny light" for many politicians apparently, a correct description in terms of their mental ability. The fact that these people are supported by a mass, speaks to the level of the Belgian.

PS. Note that Siegfried (his first name) means successful peacemaker, however, he does his first name not honor.

Political chaos and fraud:

Stricter ethics rules for politicians who sit on boards. Don’t make us laugh! People are already trying to find loopholes, just to be allowed to sit on boards. Another party puts forward the proposal to not reimburse boards, but we must of course reimburse their real costs, which will be stretchable. Governing Councils should be, and one must compensate the people, that makes sense. The question is, why are politicians who have a mandate should sit in a board? Companies must be controlled by independent regulators, assuming revision offices or services, and not by politicians who are often untrained in the matter in question, and should not prove to be experts but are appointed through politics. Politicians in a board can hardly without political voice making corruption and fraud are almost inevitable.

Mr. Bracken, chamber president of the federal government, is to my knowledge a member of a lodge, to mean a free association of intellectuals, all which many chiefs, judges, scientists, aristocrats and prominent in private and industry to collect. The links between members or lodges are uncontrollable, but just Therefore a place of distrust for the citizen, and right fully so! Such lodges itself Imply no threat to democracy is logical but its members otherwise well, they have seen among the Alleged higher social class, conscious of the lower-class distance.

Not a lodge but the members may mainly or leaders and managers exist, and will in many cases mutual agreements that are not suitable for publication, Encouraged and can easily be trans-formed into a threat of democracy. The current data about Mr. Bracke, it appears that a person as Chamber President, not the integrity has, which he must present.

Politieke chaos en fraude:

Strenge deontologische regels voor politici die in bestuursraden zitten. Laat ons niet lachen! Men is al bezig om achterpoortjes te zoeken, om toch maar in bestuursraden te mogen blijven zitten.
Een andere partij oppert het voorstel om geen bestuursraden te vergoeden, doch men zal natuurlijk hun reële kosten terugbetalen, wat rekbaar zal zijn. Bestuursraden moeten er zijn en men moet de mensen vergoeden, dat is logisch. De vraag is, waarom er politiekers die een mandaat hebben, in een bestuursraad moeten zitten? Toezicht moet gehouden worden door onafhankelijke toezichthouders, uitgaande van revisie kantoren of diensten, en niet door politici die veelal niet opgeleid zijn in de betrokken materie, en niet moeten bewijzen deskundig te zijn doch via de politiek aangewezen worden. Politiekers in een bestuursraad kan haast niet zonder politieke voorspraak waardoor corruptie en fraude haast onvermijdelijk zijn.

De heer Bracke, kamer-voorzitter van de federale regering, is bij mijn weten lid van een loge, te verstaan een vrije vereniging van intellectuelen, waarin veel vooraanstaanden, magistraten, wetenschappers, aristocraten, en vooraanstaande uit privé en industrie samenkomen. De onderlinge banden tussen leden van loges zijn oncontroleerbaar, doch net daarom een haard van wantrouwen voor de burger, en terecht! Dat dergelijke loges zelf geen gevaar betekenen voor de democratie is logisch doch haar leden daarentegen wel, gezien ze tot de vermeende hoger sociale klasse behoren, die zich bewust van de lagere klasse distantiëren.

Niet een loge doch de leden die hoofdzakelijk uit machthebbers en verantwoordelijken bestaan, kunnen en zullen in vele gevallen onderlinge akkoorden die niet voor publicatie geschikt zijn, in de hand werken, en kunne gemakkelijk tot een bedreiging der democratie omgebogen worden. Uit de huidige gegevens over de heer Bracke, blijkt dat dat zijn persoon als Kamervoorzitter, niet tot de integriteit waartoe hij zou moeten behoren kan gerekend worden.       

Inter-municipal and political culture of greed:

We need to ask why politicians should serve on the board of inter-municipal? It must clear to everyone that many politicians don’t have the necessary knowledge and experience to serve on the board of an inter-municipal. Politicians argue that these people sit to monitor, but this is gossip against often, if these politicians don’t have the necessary knowledge. Supervising inter-municipal shall consist of accounting evaluate the results, and the operation should be left to experts and not to politicians. Experts who may be accountable to the local authorities represented by the town clerk and bookkeeper, that can expertly assess the results and submit to the municipal councils.

Enabling politicians who have a voice in policy is a farce and direct cause of disorder and destabilization, as these politicians to be replaced every turn by other officers, depending on a party dominance, ascendancy and their appointments.

Politicians are there to represent the people and to ensure through competent advice OF NOT politically appointed experts, AND TO THE VOICE OF THE PEOPLE, TO REPRESENT THEIR INTERESTS AND wish.

Western-style democracy is a farce for idiots, because what one builds by the Following plummeted as possible, before It has made a real impact. Good governance should stay if no improvements to be made and results and prospects Remain positive.

After all, it is the man of the street that the bill of this political mess must pay every time, without getting serious direct participation or stable and competent representation.

Intercommunalen en de politieke graaicultuur:

We mogen de vraag stellen waarom moeten politici in de besturen van intercommunalen zetelen? Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat vele politici niet de nodige kennis en ervaring hebben om in een raad van bestuur van een intercommunale te zetelen. Politici voeren aan dat deze mensen er zetelen om toezicht te houden, doch dit is prietpraat tegen de vaak, indien deze politici er niet de nodige kennis voor hebben. Toezicht op intercommunalen moet echter bestaan uit boekhoudkundig evalueren van de resultaten, terwijl de werking moet overgelaten worden aan deskundigen en niet politiek gebonden experts, die eventueel verantwoording afleggen aan de gemeentelijke overheden vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris en boekhouder, die de resultaten deskundig kunnen beoordelen en voorleggen aan de gemeenteraden.

Het inschakelen van politici die inspraak hebben in een beleid, is een farce en directe aanleiding voor wanorde en destabilisering, daar deze politici om de haverklap vervangen worden door andere mandatarissen, afhankelijk van een partijoverwicht, overwicht en hun benoemingen.

Politici zijn er om het volk te vertegenwoordigen en toe te zien via advies van bevoegde niet politiek aangeduide experten, En om de stem van het volk, hun verzuchtingen en belangen te vertegenwoordigen.

Democratie naar westers model in een farce voor idioten, daar wat de ene opbouwt door de volgende mogelijk gekelderd wordt, voordat het werkelijk effect heeft geleverd. Een goed bestuur moet aanblijven zolang er geen verbeteringen op aangebracht dienen te worden en vooruitzichten en resultaten positief blijven.

Per slot is het de man van de straat die het gelag van deze politieke knoeiboel telkens moet betalen, en dit zonder ernstige directe inspraak te krijgen of stabiele en deskundige vertegenwoordiging.   

 

Belgium: Divorce and children's rights:                                                            

The new trend in Belgium is that children are not only heard, but often may decide with which parent they want to stay.

Here we may remember that children especially the molars advantageous solution for them special at puberty, and it is for the adolescent often, escape the parent authority and hold over the child, and thus can adjust where necessary.

Children and adolescents have happened to any experiences and Responsibilities That allow them to judge expertly and to make responsible Decisions.

Where young people themselves to decide with which parent they want to continue it later will often notice that these young people do so go a grudge against them that left the decision to them, as they later come to realize that they have made a choice that was a fatal error.

Young people, especially teenagers living in a phase of learning and experiments, and | So look for their way of life of independence and adolescence, but this goes only through trial and error.

The safety net of the responsible educator should still be kept on hand, which just may be true where this supervisor authority has, and the ability to loosen the reins where be necessary.

It is Therefore Whether it is Justified to have a judge to let rule, without the advice of experts, psychologists and educators or parents.

Generally, one May Say That the decision making of adolescents and laity should be questioning.

België: Echtscheidingen en de rechten van kinderen: 

De nieuw trend in België is dat kinderen niet alleen gehoord worden, doch vaak mogen beslissen bij welke ouder zij willen blijven. 


Hier mogen wij wel bij bedenken dat kinderen vooral in de puberteit de voor hen voordeligste oplossing kiezen, en deze is voor de puber veelal, ontsnappen aan die ouder die gezag en vat op het kind heeft, en dus in staat is bij te sturen waar nodig.

Kinderen en pubers hebben nu eenmaal geen ervaringen en verantwoordelijkheden die hen in staat stellen om deskundig te oordelen en verantwoorde beslissingen te nemen.

Waar jongeren zelf mogen beslissen bij elke ouder zij willen blijven zal men later niet zelden opmerken dat deze jongeren hierom een wrok gaan koeteren tegen hen die deze beslissing aan hen overlieten, terwijl ze later tot het besef komen dat ze een keuze hebben gemaakt die mogelijk fout zat.

Jongeren en vooral pubers leven in een fase van leren en experimenten, en zoeken zo hun weg naar het leven van zelfstandigheid en adolescentie, doch dit gaat slechts via vallen en opstaan.

Het vangnet van de verantwoorde opvoeder moet nog steeds achter de hand gehouden worden, wat slecht kan waar deze gezag heeft, en de deskundigheid de teugels te vieren waar dit nodig is.

Het is dan ook de vraag of het verantwoorde is om een rechter te laten oordelen zonder het advies van deskundigen, psychologen en opvoeders of ouders. 

Algemeen mag men stellen dat het beslissingsrecht van pubers en leken in vraag dient gesteld te worden.

Diversities in the Human Instinct, the stumbling block:

In the study of the human instinct appears in many ways the greatest problem to become detached from the own personal base and instinctive influences. Our instinct determined namely the way we see, feel and think, but restrict ourselves in the understanding from matters which is sent by another instinct, and based against our logic. Whenever we want to understand a different vision of approach, we are being diverted to our own logic from all matters which we seek to understand, and so we come face to face with seemingly absurd facts.

The extroverted man will see the community as an inseparable whole consisting of parts that are just part of the whole. He sees individuals in the community as parts of the whole community, and not as separated beings. Logic, feeling and thinking is connected.

The introverted man see the individual as parts of a community and consider the community as a collection of Individuals. He remains the people seen in the community as separate parts on which the community is built. Logic, feeling and thinking is also draw.

The solitary man sees all others like outsiders, and the community as a collection of human beings they are irrelevant unless they van make profit of them. He sees things and people as useful, useless or dangerous, while in the Latter case will shy away or evade these. As a single, he shuns the masses axis Weaker-which count on no one, unless it is clearly not risk at all. Logic feeling and thinking is once again in question and the loner the weakest of all. Feeling, logic and thinking is weather connected and the loner, the Weakest of all, he hides him for any potential threat and the unknown.

Nesting instinct sees the individual as belonging to its nest or as alien to its nest and tolerated in which the person does not threat or hindrance its nest. Their individual life belongs to the nest, and they live in first instance for the ups and downs of the own nest. All members feel unconditionally and instinctively from childhood responsible for all the others, and each of them will not hesitate to give their lives to protect others. Everyone is part of a well-defined community of a litter in their eyes. Again, the logic feeling and thinking are subject thereto.

Each researcher at this matter has firstly to deal with his own limitations and instinctive way of thought but should consistently note, that the own logic always is crossed their observations and analyzing, toward an own track trying to push, allowing the researcher again and again his test results should set in a vision which not belong to its own instinctive mind, and this of course only can after that he the other instinctive Pattern knows thoroughly.

The complexity of the study and the subject matters has the effect That no thorough investigation was done, and it was Supposed to explain the diversities on grounds of fashions That Arose about the nature, education, tradition and habit formation, but the black Afrikaner from the interior never changed mentally, even When Their child grows up with white foster parents, and Their sense of rhythm and music shows exceptional and innate. East Asians from the interior often have no rhythm hearing or feeling, even after they grow up in a different world or environment. But peculiarities are genetically determined by the fundamentals of instinct, and send our thoughts, feelings, needs and social development of our society.

 

Diversiteiten in het menselijk instinct, het struikelblok: 

Bij de studie van het menselijk instinct blijkt bij velen het grootste probleem erin te bestaan om zich los te maken van de eigen achterliggende en instinctieve invloeden. Ons instinct bepaald namelijk de wijze waarop we zien, voelen en denken, doch beperken ons in het begrijpen wat vanuit een ander instinct gestuurd wordt, tegen onze logica in. Telkens wanneer we een ander visie of benadering willen doorgronden, worden we omgeleid naar onze eigen logica van waaruit we de zaken trachten te begrijpen, en waardoor we tegenover schijnbaar absurde benaderingen komen te staan.

De extroverte mens zal de gemeenschap zien als een onverbrekelijk geheel dat bestaat uit delen die slechts onderdeel zijn van het geheel. Hij blijft steeds de persoon die telkens de gemeenschap zoekt achter de mensenmassa die er deel vanuit maken. Logica, gevoel en denken is hieraan verbonden.  

De introverte mens zal het individu zien als deel van gemeenschap en de gemeenschap beschouwen als een verzameling van individuen. Hij blijft steeds de mensen zien in de gemeenschap als aparte delen waaruit de gemeenschap is opgetrokken. Logica, gevoel en denken is ook hieraan verbonden. 

De solitaire mens ziet het individu als iets wat men zelf niet is, en de gemeenschap als een verzameling van wezens die hen niet ter zake doen, tenzij hij er nut uit kan slaan. Hij beschouwt dingen en mensen als bruikbaar, onbruikbaar of gevaarlijk, terwijl hij in het laatste geval zich schuw verwijderd of deze tracht te ontlopen. Als alleenstaande schuwt hij, als zwakkere die op niemand rekent, de massa, tenzij deze duidelijk ongevaarlijk is. Logica, gevoel en denken is ook hieraan weer verbonden, en is de eenzaat de zwakste, die zich voor elke mogelijke dreiging en de onbekende verbergt.    

De Nestvormer ziet het individu als behorend tot zijn nest of als vreemd aan zijn nest, en getolereerd waar degene die geen bedreiging of hinder levert. Het individueel leven behoort het nest toe, en men leeft in eerste instantie voor het wel en wee van het eigen nest. Allen leden voelen zich onvoorwaardelijk en instinctief van jongs af, verantwoordelijk voor alle anderen, en ieder van hen zal zonder aarzelen zijn leven geven om de anderen te beschermen. Iedereen is in hun ogen een onderdeel van een wel omschreven nestgemeenschap. Ook hier is de logica, gevoel en denken hieraan onderworpen.

Elke onderzoeker op dit terrein heeft eerst en vooral af te rekenen met zijn eigen beperkingen en instinctieve denkpiste, doch moet er constant mee rekenen dat de eigen logica steeds zijn observatie en analyse doorkruist en in een eigen piste tracht te duwen, waardoor de onderzoeker telkens weer zijn resultaat moet testen naar een visie die niet tot zijn instinctieve piste behoort, wat uiteraard pas kan nadat hij het andere instinctieve patroon grondig kent.

De complexiteit van de studie en de materie heeft tot gevolg dat er nooit diepgaand onderzoek naar gedaan werd, en men de diversiteiten veronderstelde te kunnen verklaren op gronden van geaardheden die ontstonden via natuur, opvoeding, tradities en gewoontevorming, doch de zwarte Afrikaner uit het binnenland veranderd mentaal niet, ook niet wanneer men van kind af bij blanke pleegouders opgroeit, en hun gevoel voor ritme en muziek blijkt uitzonderlijk en ingeboren. Oost Aziaten uit het binnenland hebben veelal geen ritme gehoor of gevoel, ook niet nadat ze in een andere wereld of milieu opgroeien. Eigenheden zijn echter genetisch bepaald door de fundamenten van het instinct, en sturen ons denken, voelen, sociale noden en vorming van onze maatschappij.   

De multiculturele bom. 

Elke opleiding is een indoctrinatie van kennis en ervaringen die verzameld werden. Vanuit de leer en vorming wordt de leerling echter gestuurd naar voorkennis of vermeende voorkennis, die door hen als basis en voorbeeld gezien wordt, en waarmee men alle nieuwe ervaringen automatisch gaat vergelijken. Voorkennis leidt hier naar een visie, die vooraf geleid wordt naar dat wat men denk te moeten vinden en zien, waardoor deze voorkennis mogelijk en in vele gevallen een hallo-effect zal vormen.

Vanuit de leer der psychologie leren we dat opvoeding in belangrijke maten tot vorming van een uniformiteit leidt, die dan weer tot stabiliteit binnen de gemeenschap leidt, doch deze leer houdt echter geen rekening met de verscheidenheden bij soorten die door instinct vastgelegd zijn, en dus niet vervormbaar zonder het eigen wezen en instinct te vernietigen.

Men kan een rund leren zich te verdedigen tegen een bedreiging, doch slechts in extreme nood en in het nauw gedreven, daar het rund als solitair zoogdier geen instinctieve agressie of verweer heeft, en bij gevaar slechts kan trachten te vluchten. Het in het nauw gedreven rund, zal onberekend en in paniek, of met de achterpoten of met de kop en horens naar het gevaar uithalen, daar er geen ander mogelijkheden zijn, en het rund niet ontwikkeld is tot aanvallers.   

Twee tegenstrijdige ontwikkelingen via opvoeding en gewoontevorming met elkaar overeen laten komen, kan slecht door een van de twee of beiden, te laten functioneren tegen het eigen wezen en instinct in. De schijnbare harmonie die niet door het instinct van hen gedragen wordt, geeft echter een onvermijdelijk druk en bijhorende stress, die opstapelt totdat de bom barst.

Mensen die vanuit hun instinct geen bewuste agressie kunnen uiten, zoals solitairen, kan men in een individualistische maatschappij onder druk van die maatschappij doen integreren. De integratie zal moeizaam en langzaam verlopen, afgeremd hun solitair instinct en mogelijkheden. Hun integratie zal echter hun instinctieve behoefte en mogelijkheden durend onder druk zetten, waardoor er durende stress en ontmoediging zal ontstaan, die uiteindelijk door gebrek aan assertiviteit, hen mentaal zal breken en doen vluchten, desnoods tot in en zelfdoding, zoals men massaal vaststelt in gebieden als Japan en Sri Lanka, waar deze twee ontwikkelingen samenvallen en voor menghuwelijken zorgt.

Hier moet men begrijpen dat solitaire jongeren in een mengmaatschappij, eens zij door hun puberteit loskomen van de beschermende huislijke sfeer en zekerheid, net hierdoor extreem kwetsbaar zijn, waardoor net zoals in elke ander maatschappijen, het maar al te vaak jongeren en jongvolwassenen zijn, die naar drugs grijpen of zelfmoord plegen, en daarmee de maatschappij en sociale druk ontlopen.

Daar waar solitairen samen de maatschappij vormen, leven ze onverschillig ten overstaan van elkaar, doch helpen elkaar spontaan, vanuit de wetenschap dat onderlinge samenwerking henzelf ook verder helpt. Vooral het eigen gewin bepaalt hierin hun samenwerking, doch is beperkt naar hen die voor hen nuttig kunnen zijn. Hierdoor vindt men in een solitaire maatschappij geen hulpbehoevende of bedelaars.

Wie in de solitaire maatschappij zich niet zelfstandig kan handhaven, wordt aan zijn lot overgelaten. De solitaire kan vanuit zijn instinct geen hulp vragen, noch zijn nood klagen of tonen, hun instinct belet hen hun nood aan anderen voor te leggen. Ze leven alleen in de massa en steunen of rekenen op niemand, tenzij zij ertoe verplicht worden, wat slechts onder durende druk kan.

Elke integratie in hun wezen wordt door hen als een aanval op hun persoon en persoonlijkheid ervaren, en geeft hen een onaangenaam gevoel. Het is logisch dat solitairen in een agressief milieu elke agressie trachten te ontlopen door te plooien naar die maatschappij en haar normen, wat gezien het indruist tegen het eigen wezen en instinct, slechts moeizaam tot stand kan komen. De ontstane doch schijnbare integratie is echter tegen hun natuur en kan slechts leiden tot ontreddering, daar niemand het eigen wezen en instinct kan ontlopen zonder mentaal te breken.

Het grootste probleem met dergelijke mensen in een niet Aziatische gemeenschap, is hun onvermogen hun noden te uiten en hun hart figuurlijk te luchten. Het zijn net diegene die door bezonnenheid en bij gebrek aan impulsiviteit het meeste weerstand kunnen bieden, doch net daardoor de meeste fatale ontknopingen en zelfmoorden voor hun rekening nemen. 

Slechts in uitzonderlijke gevallen is een multiculturele maatschappij heilzaam, daar waar deze gebaseerd is op spontane versmelting op basis van aanvullende behoefte en noden, en hieraan voldoet. De overnamen van elementen uit ander culturen zal vaak spontaan toegejuicht en terecht als verrijking omschreven worden, daar waar ze de eigenheden van een bevolking niet storen doch aanvullen.  

Wat de Oost-Aziatische binnenland bevolking betreft, die overwegend uit solitairen bestaat, is het dit instinctief solitaire wat maatschappelijk weerloos maakt, daar hun instinct hen belet zich spontaan aan te sluiten, wat wel het geval is uit pure berekening en overweging, versterkt door kennis en ervaring, doch ondanks zwak blijft ingevolge het instinctief koppelingsgebrek. Wie China doorkruist wordt getroffen door het slaafse van de massa in het binnenland en hun gebrek aan vorming en scholing, wat ons het beeld geeft van een uitgebuite massa. De realiteit is echter gans anders.

De solitaire mens is een eenzaat in ge hem omringende masse, die zich toespits op zelfredzaamheid waardoor men zich richt naar kennis van dagelijkse noden in de eerst plaats, en men kennis veelal vergaart naar vakmanschap, dat men ten top drijft. Slechts indien men van kinds af geconfronteerd wordt met de mogelijkheden van hogere opleiding kan er interesse in die zin ontstaan en blijken er ook hier gedegen hoger opgeleide te vinden te zijn, hoewel ze op vele plaatsen op het platteland geen toekomst hebben, en ze dus minder voorkomen. Vanuit het instinct gaat deze bevolking zich plooien naar iedereen die hen organiseert en stuurt, daar zij zelf hiertoe niet machtig zijn, en anderen niet kunnen leiden. Instinctief stellen ze zich slaafs op doch kunnen zich, daar waar ze geen sturing door anderen hebben, of deze sturing te zwak is, enorm vasthoudend ontpoppen dwars tegen de noden en de omgeving van de maatschappij, en zelfs hierdoor een permanent probleem geven. Overheden zijn dan ook gedwongen streng op te treden, daar het solitair individu vanuit het eigen instinct niet met anderen rekent en voor derden ongevoelig is. De enorme technische vooruitgang steunt hier op het gebrek aan eigendomsbehoefte van niet materiele dingen als kennis, en het vrij en spontaan doorgeven van hun kennis. Eigendomsrecht en zin is voor hen beperkt tot het nodige en nuttige, totdat dit overbodig is en men het spontaan weggeeft.     

Voor anderen misschien onbegrijpelijk, doch de solitairen genieten hun zekerheid en rust onder een strikt gezag, en verliezen dit indien dit gezag en de gekoppelde zekerheden ontbreken en geraken ontredderd in een ruimere maatschappij.  

The multicultural bomb.

Each program is an indoctrination of knowledge and experiences that were collected. However, from the teaching and training the student is sent to alleged insider or insider information, which is the basis and example by them, and which one will automatically compare all the new experiences. Prior knowledge here leads to a vision, which is pre-routed to that what we believe to have to find and see, making this prior knowledge as possible, and in many cases, will form a hello-effect.

From the teaching of psychology, we learn that education in important dimensions leads to formation of a uniformity which in turn leads to stability within the community, but this doctrine, however, takes no account of the varieties in species captured by instinct, and not deformable without destroying one's own being and instinct.

One can learn to defend livestock against a threat, but only in extreme distress and cornered like cattle as a solitary mammal has no instinctive aggression or defense, and can only try to flee from danger. It cornered cattle will be in panic, thud of hoof of the hind legs or use head and horns to escape the danger, because there are no other options, and the animal has no development to defense against attackers.

Two contradictory developments to correspond through education and habit formation with each other, can badly by one of the two or both, to operate against its own nature and instinct. The apparent harmony that is not supported by the instinct of them, however, gives an unavoidable pressure and related stress, which accumulates until the bomb explodes.

The solitary instinct:

People who can’t commit deliberate aggression from their instincts, such as solitary people, one can in an individualistic society to integrate by pressure of the society. The integration will be difficult and slowed, curbed by their own solitary instincts and capabilities. Their integration will put their instinctive needs and possibilities under constant pressure, creating lasting stress and discouragement will emerge. That Ultimately their lack of assertiveness, will push them mentally down and fleeing or break, if Necessary to escape in suicide, as we can observe massive in Japan and Sri Lanka, where these two developments are together by mixed marriages.

Here, one must understand that solitary young people in a mixed society, once they come off by adolescence of the protective home atmosphere and security, as this is extremely fragile, so as in all other societies, but all too often, adolescents and young adults who resorting to drugs or commit suicide, thereby avoiding the society and social pressure.

Where solitary form the society, they live indifferently in front of each other, but help each other spontaneously, in the knowledge that cooperation continues helping themselves. Especially own gain herein defines their collaboration, but is limited to those who can be useful to them.

Who in the solitary company is unable to maintain an independent, is left to its fate. Solitary can’t from his instincts ask for help, nor distress complain or show own explaining, their instinct prevents them from their distress to others. They live only in the mass and support or rely on anyone unless they are obliged, under what can only lasting pressure.

Who in the solitary community is not able to maintain an independence, is left to its fate. The lonely can't ask for help through its instincts, nor distress complain or show. Their instinct prevents them from their distress complaining to others. They live alone in the mass and support or rely never on someone unless they are pushed to such action, which under pressure only can.

Every inclusion in the own being perceived by them as an attack on their person and personality, and gives them an unpleasant feeling. It is logical that solitary in an aggressive environment seek to avoid any aggression by folds that society and its norms, which in the contrary to its own nature and instinct, only with difficulty can be achieved. The resultant of this apparent integration is against their nature and can only lead to despair, because no one's own being and instinct can escape, without breaking mentally down.

The biggest problem with such people in a non-Asian community, is their inability to express their needs and problems. They are like those who through prudence and lack of impulsivity can offer most resistance, but those who committing the most fatal endings by suicide.

Only in exceptional cases is a multicultural society beneficial, where it is based on spontaneous fusion based on additional to comply. The acquisitions of elements from other cultures will often spontaneously applauded and rightly described as enrichment, where they don’t interfere with the characteristics of a population, but filling the gaps.

About the East Asian interior population, primarily solitary also, is it this instinctively solitary what social defenseless creates, because their instinct prevents them from himself to join spontaneously, except in the case of pure calculation and consideration, reinforced door knowledge and experience, but despite remains weak pursuant it instinctively clutch defect. Who China crossed being hit by the servile mass in their interior population and lack of education and training, making us the image of an exploited masses. However, the reality is entirely different.

Solitary Man is a loner in the surrounding masse, concentrating on self-reliance and dedicated to knowledge for daily needs in the first place, and they know or gathers for craftsmanship, that they at top float. Only if one is confronted from childhood with the potential of higher education, may have an interest in that emerge and prove also here to be thorough educated to find, although they have no future in the countryside in many places, and therefore less prevented. From their instinct, this population folds to anyone who organizes and directs them while they are not powerful themselves to do so, and others can't lead. Instinctively. They set themselves to slavishly but may, where they have no control by others, or whether that control is weak, enormously tenacious reveal cross against the needs of environment and society, and even makes it possible to give a permanent problem. Governments are obliged to act strictly as the lone individual does not participate in others and be insensitive to others from their own instincts. The enormous technical progress is based here on the lack of ownership and material things as knowledge, and freely and spontaneously pass their knowledge. Ownership is for them limited to necessary and useful, until it is redundant and can spontaneously give away.

For others, might not understand, but the solitary enjoys their peace and security under a strict control, and lose it in the absence of this authority and the associated securities and get shattered into a wider society.

Language Development and instinct:

The original languages of the nations are strongly related to social development and relationships. Communities are formed by the instinct of humans or animals, but depending on the classifications in the communities in need of mutual relationship, forms of communication and language.

Instincts determine the social structures and any graded. A community and the relationships between humans and animals are genetically and instinctive determined.

 

The life of mammals to which man belongs:

1)      Canidae or dog-like:

Thus we see that dog-like general survive in groups or packs, led by a female, giving us a matriarchal dominance. Here we are dealing with some sort of socially instinct.

The subspecies of foxes, including the jackals, life then as couples who together provide the nest and protecting and always stay together, indicating a nesting instinct.

2)   Primates or anthropoid ape:

They distinguish themselves from other apes by their sexual dimorphism or outward difference in physique according to their gender. Thus, the male specimens are striking physical stronger as their female partners.

The Orangutan lives solitary and belongs clearly to the instinctive solitaries, has no steady partner and determines its own doings, without regard to others. The reason that they can survive as a loner, is especially linked to the fact that he has no natural predators except eventual the human being in its habitat.

The Chimpanzee and Bonobo live in groups without any authority or hierarchy, and each leads his own life, which again indicates a solitaire setting and solitary instinct while threats from outside the group, leading to group formation and thus reduced personal risk. Stand out is that defensibility was developed here by throwing with stones to scare predators.

The Gorilla distinguished by his clan formation and hierarchical patriarchal dominance. This hierarchical society was extended to all sections of their community as it was a caste system, which clearly points to the individuality and relies on an individualistic instinct.

3) Homo sapiens-sapiens or modern human being:

Among the modern human being, we find various original orientation which offered a variety in the social order of the people. But these were mainly influenced by the dominant West and their narrow-minded views, under colonial domination and forced Western religions, suppressed, blurred or erased.

Communication, however, has already been developed by primitive people to the social need, making the original languages of the peoples refer to their social structures and instinctive developments.

 

Instinct and social development:

In the human species, we distinguish different primal developments still expressed on many levels and distinguished today.

 

Instincts in the Western world:

First, let's look at our Western world, characterized by conquests and forced civilizations of other nations to our Western standards. Only our Western civilization as we like to call ourselves, has thousands of years of the planet adorned with the expression of our being in the mass monuments to confirm our personal superiority, and thus the Western egocentric dominance, immortalized our own degraded individualism.

The many monuments show us the man as warrior who dominated the society, while sculptures and monuments, mostly women show as beautiful, fragile and delicate objects. Such monuments showing abound the hierarchy of social structures, and the patriarchal domination of men.

The language analysis draws the same pattern by linguistic distinctions for social and hierarchical functions and social place of a person. Thus we find an appropriate term of address that precedes the name of any social function and rank, and it is important to appeal to a more senior person, confirming the individualistic hierarchical structures.

Also noticeable is the presence of address that indicates the degree of relationship, which one specifies the parentage, which emphasizes individualism. This makes it clear that individualism acts strongest in Western society and it dominates.

That predominates here the egocentric individualistic instinct (introvert) is obvious, but this drew their tracks through the ages this development personally to East Asia and Central America with the cultural traces and monumental buildings just like hierarchical dynasties who are or were.

                Secondly unmistakable development, we find a population that through diplomacy and thus often has the upper hand, but mainly to bend to the prevailing trend and can be best described as socially bound. A social instinct (extrovert) which members instinctively act to the society, to focus its setting and need.

The above developments are also present among the black population described as Negro. Individualism often covers the coastal populations, while social development occupies the interior. Both, however, often have a much higher social intelligence than those of their European relatives, making their societies are socially stable, but constantly by western meddling and interests destabilized.

 

Instincts in East Asia:

Both the mainland and the islands are dominated by two very different instinctual developments.

First, we refer to the prevailing development on the continent, namely the living community in the interior that is very large, but militarily weak, and home to a population that no direct and conscious violence can use to other human beings. Everyone lives for their own needs and capabilities, and nobody bothered themselves to the others, but all are spontaneously willing who ask to help in sizes as possible, while a good agreement with others strengthen the group, and these defenseless absorbed by the group and have less individual risk, which, like prey animals through herding reduce the risk. Individual feelings to others is lacking, so those who can provide no benefit to them, nor can count on their solidarity and compassion, and unhealthy or seriously deformed born babies are left to their fate, just as demented elderly. Their emotions affect only their own destiny, not that of others unless it involves their destiny is tied.

Older people live as long as they can satisfy its own needs, but it is surprising that there are many elderly people who easily exceed the 90, direct result of the high degree of natural selection. This development we describe as instinctive loner, who can’t care for themselves can't rely on care of someone.

Family relations are not clear found in the language, but there is no direct trace to hierarchical norms, unless introduced by immigrant nobility. Their solitary development only leaves the distinction between useful and harmless, opposite useless, annoying or dangerous while any other distinction is out of the question.

The second development is that of coastal residents, a very able-bodied population, however, who loathe all spontaneous violence and aggression, since all members of the community are instinctively subjected to the ups and downs of the group or clan, and violence challenge create a threat to the person and his community that he will instinctively defend with own lives if necessary. A pointless confront means so the risk of weakening the community and to fail in his instinctive purpose and utility. These people are able to turn into unimaginable violence to protect the nest, and thus all, young and old, regardless of gender, instinctively guarantee with their lives. (Japanese Kamikaze Pilot) Here is talked from Nest Instinct, not to be confused with nest feeling that brings no unconditional sacrifice. This development has a remarkable impact on the community adherent to the community without discrimination, so tolerates no hierarchical structures, except those that are required administrative and only limited to this purpose.

Some of their original language development betrays a community life without clear distinction in rank or distinction to family ties. Everyone is addressed in the community and to his or her natural place and function. Thus concepts like brother or sister, uncle or aunt missing from their original ancient language, what point to an origin of free communes with no permanent relationships.

 

Note that modern Indonesian languages and dialects in their current design, by invaders, conquerors and settlers be mixing primal language and Indo-Aryan or Western languages were distorted, so their origin is sometimes difficult to reconstruct. An Aryan clan, migrated in 600 BC from northern India to Sri Lanka, leading to the first distortion and adaptation of the ancient language of the pro-Indonesian population toward Indo-Aryan and later Western standards.

 

Sinhalese: Sinhala (Sri Lanka bilaterally connected to Indonesia by language, culture, and 50% of their population) After the Sinhala to old standards, but considering the population still use:

 

Father                                                                                                Tata

Mother                                                                                              Amma

Older brother, boy or friend                                                      Aya

Younger brother, boy or friend                                                 Malli

Older sister, girl or girlfriend                                                      Akka

Younger sister, girl or girlfriend                                                Nangi

Brother (Uncle), or friend related to father                         Mame

Brother (Uncle), or friend related to mother                      Bapa

Sister (aunt) or girlfriend related to father                           Nenda

Sister (aunt) or girlfriend related to mother                        Punchi

Grandfather, or old man                                                             Kiri Tata

Grandmother, or old woman                                                     Kiri Amma

 

English                 Javanese (Indonesia)    Indonesia                           Tagalog (Philippines)

Father                  Rama                                    Ayah                                     Ama

Mother                Ibu                                         Ibu                                         Ina

Brother                cak                                         Saudara                              Kapatid na lalaki

Man                      Wong                                   Pria                                        Lalaki

Friend                   Kaca                                      Teman                                  Kaibigan

Sister                    dhik                                       Saudara                               kapatid na babae

Woman               Woman                               Wanita                                 Babae

Girlfriend            Gendakan                           Pacar                                    Kasintahan

Uncle                    Lik                                          Paman                                  Tiyuhin

Aunt                      Lik                                          Bibi                                        Tiyahin

Grandfather      Mbah                                   Kakek                                   Lolo

grandmother     Mbah                                   Nenek                                  Lola

 

In Tagalog (Philippines), we see the concept Girl = Babae and Boy = Lalaki, be fallowing with supplementing "Kapatid na", as a reference to the children of your mother, so Sister or brother.

 

Striking is the frequent absence of clear hierarchy or family ties, while sometimes arose later under Western influences, as these languages were often adapted to Western standards, and thus many original languages peppered with Western standards and thus give a confusing impression. In our language were and are often referred to as acquaintances alleged relatives, uncle or aunt, pointing to a closer relationship.

 

From the language development of the original or primal language, stripped of Western adaptation, one can learn so much about the social and instinctual trends and influences in peoples. This count, however, to all cultural aspects and developments of peoples who are ultimately determined by the collective instinct and average intelligence, while other studies on cultural evolutions, should check whether the correct image.

 

Taalontwikkelingen en instinct: 

De oorspronkelijke talen der volkeren houden sterk verband met de maatschappelijke ontwikkeling en onderlinge relaties. Gemeenschappen worden gevormd naar het instinct van mens of dier, doch afhankelijk van de indelingen in de gemeenschappen behoefte van onderlinge relatie, vormt zich de communicatie en taal.

Instincten bepalen de maatschappelijke structuren en eventuele rangorden. Een gemeenschap en de onderlinge relaties bij mens en dier zijn genetisch en instinctief bepaald.

 

Het leven der zoogdieren waartoe de mens behoort:

1)      Canidae of hondachtige:

Zo zien we bij de hondachtigen dat de verscheidene honden overleven in groepen of roedels onder leiding van een teefje, waardoor we een matriarchale dominantie krijgen. Hier hebben we te doen met een soort van maatschappelijk instinct

De ondersoort der vossen, waaronder ook de jakhalzen, leven dan weer als koppeltjes die samen het nest voorzien en beschermen en altijd samenblijven, wat wijst op een nest-instinct.

 

2)      Primaten of mensapen:

Deze onderscheiden zich sterk van andere apen door hun seksuele dimorfie of uiterlijke verschil in lichaamsbouw naar geslacht. Zo zijn de mannelijke exemplaren opvallen zwaarder gebouw als hun vrouwelijke partners.

De Orang-oetan leeft solitair en behoort dus duidelijk tot de instinctief solitairen, heeft geen vaste partner en bepaalt zijn eigen doen en laten, zonder met anderen rekening te houden. De rede dat deze als eenzaat kan overleven, is vooral ook verbonden met het feit dat hij in zijn habitat geen natuurlijke vijanden heeft buiten eventueel de mens

De Chimpansee en Bonobo leven in groepen zonder enig gezag of rangorde, terwijl ieder zijn eigen leven leidt, wat weer wijst op een solitaire instelling en solitair instinct terwijl gevaren van buiten de groep, leidt tot groepvorming en zo de persoonlijke risico’s verminderd. Opvallen is dat hier een weerbaarheid werd ontwikkeld, door met stenen smijtend, roofdieren te verjagen.

De Gorilla onderscheid zich door zijn clan vorming en patriarchale hiërarchische dominantie. Deze hiërarchische maatschappij is doorgetrokken in alle lagen van hun gemeenschap als was het een kaste systeem, wat overduidelijk naar het individuele wijst en steunt op individualistisch instinct.  

 

3)      Homo sapien sapien of moderne mens:

Onder de moderne mensen treffen we diverse geaardheden die oorspronkelijk een verscheidenheid boden in de maatschappelijke orde van de volkeren. Doch deze werden vooral onder invloed van het dominante westen en hun bekrompen opvattingen onder koloniale dominantie en opgedrongen westerse religies, onderdrukt, vervaagd of uitgewist.

Communicatie werd echter al bij oervolkeren ontwikkeld naar de maatschappelijke behoefte, waardoor de originele talen der volkeren verwijzen naar hun maatschappelijke structuren en instinctieve ontwikkelingen.

 

Instinct en maatschappelijke ontwikkeling:

Bij de menselijke soort onderscheiden we verschillende oer ontwikkelingen die zich vandaag nog steeds op vele vlakken uiten en onderscheiden.

 

Instincten in de westerse wereld:

Laten we eerst eens naar onze westerse wereld kijken, die gekenmerkt wordt door veroveringen en gedwongen beschavingen van andere volkeren naar onze westerse normen. Alleen onze westerse beschaving zoals we die graag zelf noemen, heeft door duizenden jaren de planeet getooid met de uitdrukking van ons wezen in de massa monumenten die onze persoonlijke superioriteit moet bevestigen, en daarmee de westerse egocentrische dominantie, eigen aan het gedegradeerd individualisme vereeuwigd.

De vele monumenten tonen ons de man als strijder die de maatschappij overheerst, terwijl beeldhouwwerken en monumenten, veelal de vrouw als mooi, fragile en gevoelig tonen. Dezelfde monumenten tonen overvloedig de hiërarchische rangorde der maatschappelijke structuren, en de patriarchale dominantie der mannen.

Ook de taalanalyse tekent hetzelfde patroon door taalkundige onderscheidingen naar sociale en hiërarchische functies en plaatsen der genoemden. Zo treffen we bij elke sociale functie en rangorde een gepaste aanspreektitel die de naam voorafgaat, en belangrijk is naar men een hogergeplaatste persoon aanspreekt, wat de individualistisch hiërarchische structuren bevestigt.

Ook opvallend is de aanwezigheid van de aanspreektitels die de graad van verwantschap aangeeft, waarmee men het bloedverwantschap preciseert, wat het individualisme benadrukt. Hiermee is het duidelijk dat het individualisme het sterkst op de westerse maatschappij inwerkt en deze domineert.

Dat hier het individualistisch instinct overheerst is duidelijk, doch hiermee tekende door de tijden heen deze ontwikkeling zijn persoonlijk sporen tot in Oost Azië en Midden-Amerika met de culturele sporen en monumentale bouwwerken net als hiërarchische dynastieën die er zijn of waren.

Als tweede niet te miskennen ontwikkeling treffen we een bevolking die zich uit door diplomatie en daarmee niet zelden de overhand haalt, doch zich vooral plooit naar de heersende tendens en men best kan omschrijven als maatschappelijk gebonden. Een maatschappelijk instinct waarbij de leden zich instinctief naar de maatschappij, haar instelling en behoefte richten.    

De bovenvermelde ontwikkelingen vinden we bij de zwarte bevolking die men als neger omschrijft, terug. Het individualisme bestrijkt veelal de kust-bevolkingen, terwijl de maatschappelijke ontwikkeling het binnenland bezet. Beide hebben echter veelal een veel hogere sociale intelligentie dan deze van hun Europese verwanten, waardoor hun maatschappijen sociaal stabieler zijn, doch constant door westerse inmengingen en belangen gedestabiliseerd worden.          

 

Instincten in Oost-Azië:

Zowel het vasteland als de eilanden worden overheerst door twee totaal andere instinctieve ontwikkelingen.

Als eerste verwijzen we naar de overheersende ontwikkeling op het vasteland, namelijk de in het binnenland levende gemeenschap die groot, doch militair zwak is, en een bevolking herbergt die geen direct en bewust geweld naar soortgenoten kan gebruiken. Iedereen leeft hier naar eigen wensen en mogelijkheden, en niemand bekommerd zich om de anderen, doch allen zijn spontaan bereid diegene die het vragen te helpen in de maten van het mogelijke, daar een goede overeenkomst met anderen de bevriende groep verruimt, en waarbij deze weerloze door de groep worden opgeslorpt en minder individueel gevaar lopen, die net zoals prooidieren door kuddevorming het risico verkleinen. Individueel gevoel naar anderen ontbreekt, waardoor allen die voor hen geen nut kunnen leveren, ook niet op hun solidariteit of medeleven kunnen rekenen, en ongezonde of ernstig misvormde boorlingen aan hun lot worden overgelaten, net zoals dementerende ouderen. Hun emoties betreffen alleen hun eigen lot, niet dat van anderen tenzij hieraan hun lot verbonden is. Ouderen leven daardoor net zolang ze in de eigen behoeften kunnen voldoen, doch het is verrassend dat er veel ouderen zijn die vlot de 90 overschrijden, direct gevolg van de hoge mate van natuurlijke selectie. Deze ontwikkeling bestempelen we als instinctief solitair, wie niet voor zichzelf kan zorgen kan op niemand rekenen. Familiale relaties worden niet duidelijk in het taalgebruik teruggevonden, doch er zijn geen directe sporen naar hiërarchische normen, tenzij deze die door ingeweken adel werden ingevoerd. Hun Solitaire ontwikkeling laat slechts het onderscheid open tussen nuttig en ongevaarlijk, tegenover onnuttig en hinderlijk en gevaarlijk, terwijl elk ander onderscheid uit den boze is.              

 

De tweede ontwikkeling is deze der kustbewoners, een zeer weerbare bevolking die echter alle spontaan geweld en agressie schuwen, daar alle leden van de gemeenschap instinctief onderworpen zijn aan het wel en wee van de groep of clan, en elk geweld een dreiging uitlokt voor de persoon en zijn gemeenschap die hij instinctief zal verdedigen met het eigen leven indien nodig.

Een confrontatie zinloos aangaan betekent dus het risico lopen om de gemeenschap te verzwakken en te falen in zijn instinctief doel en nut. Deze mensen zijn echter in staat om onvoorstelbaar geweld in te zetten om de nest-gemeenschap te vrijwaren, en waardoor allen, van jong tot oud, ongeacht de sekse, hun leven voor veil hebben. (Japanse Kamikazepiloten) Hier is dus spraken van Nest-instinct, niet te verwarren met nestgevoel, dat geen onvoorwaardelijke opoffering teweegbrengt.

Deze ontwikkeling heeft een merkwaardige invloed op de gemeenschap die de gemeenschap zonder enig onderscheid aaneenhecht en dus geen hiërarchische structuren duldt, tenzij deze die bestuurlijk vereiste zijn en slecht tot dit doel beperkt.

Hun taalgebruik en ontwikkeling verraadt een gemeenschapsleven zonder enig onderscheid in rangorde, noch duidelijk onderscheid naar familiebanden. Iedereen in een gemeenschap wordt aangesproken naar zijn of haar natuurlijke plaats en functie. Waardoor begrippen als broer of zus en oom of tante in hun oorspronkelijk taalgebruik ontbreken, of vaak geen duidelijk onderscheid kennen, wat wijst op een oorsprong van vrije communes zonder vaste relaties.

 

Let wel dat modern Indonesische talen en dialecten in hun huidige vormgeving, door de menging van oertalen en Indo-Arisch of Westerse talen van indringers, veroveraars en kolonisten werden vervorm, waardoor hun origine soms moeilijk te reconstrueren is. Een Arische clan, die in 600 voor Christus vanuit Noord-India naar Sri Lanka migreerden, leidde tot de eerste vervorming en aanpassing van de oude taal der pro-Indonesische bevolking naar Indo-Arische en later naar westerse begrippen. 

 

Singalees: Sinhala (Sri Lanka bilateraal verbonden met Indonesië door taal, cultuur en 50% van hun bevolking) Hierna het Singalees naar oude normen, doch overwegen door de bevolking nog steeds gebruik:

Vader                                                                                                  Tata

Moeder                                                                                             Amma

Oudere broer, jonge of vriend                                                  Aya

Jongere broer, jonge of vriend                                                 Malli    

Oudere zuster, meisje of vriendin                                           Akka     

Jongere zuster, meisje of vriendin                                           Nangi

Broer (Oom), man of vriend langst vader                             Mame

Broer (Oom), man of vriend langs moeder                          Bapa

Zuster (Tante), vrouw of vriendin langs vader                    Nenda

Zuster, (Tante), vrouw of vriendin langs moeder              Punchi

Grootvader, oude man                                                                Kiri Tata

Grootmoeder, oude vrouw                                                        Kiri Amma

 

Nederlands                       Javaans:                              Indonesië                           Tagalog Filipijnen          

Vader                                   Rama                                    Ayah                                     Ama

Moeder                               Ibu                                        Ibu                                         Ina

Broer                                    cak                                        Saudara                               Kapatid na lalaki

Man                                      Wong                                   Pria                                        Lalaki

Vriend                                  Kaca                                      Teman                                 Kaibigan

Zuster                                   Dhik                                      Saudara                               kapatid na babae

Vrouw                                  Woman                               Wanita                                 Babae

Vriendin                              Gendakan                          Pacar                                    Kasintahan

Oom                                     Lik                                         Paman                                  Tiyuhin

Tante                                    Lik                                         Bibi                                        Tiyahin

Grootvader                        Mbah                                   Kakek                                   Lolo

Grootmoeder                   Mbah                                   Nenek                                  Lola

 

In het Tagalog (Filipijnen) zien we bij he begrip Meisje = Babae en Jonge = Lalaki, de aanvulling

“Kapatid na” krijgt, als verwijzing naar de kinderen van je moeder, dus Zus of broer.

 

Opvallend is het vaak ontbreken van duidelijke rangorde of familiebanden, terwijl deze soms later ontstonden onder westerse invloeden, daar deze talen veelal werden aangepast aan de westerse normen, en waardoor vele originele talen doorspekt zijn met westerse begrippen en dus een verwarrende indruk geven. Ook in ons taalgebruik werden en worden vaak kennissen aangeduid als vermeende verwanten, oom of tante, wat wijst op een nauwere band.

 

Vanuit de taalontwikkelingen der oorspronkelijke of oertalen talen, ontdaan van westerse aanpassing, kan men dus veel leren over de maatschappelijke en instinctieve ontwikkelingen en invloeden bij volkeren. Dit geld echter ook voor alle culturele aspecten en ontwikkelingen van volkeren die uiteindelijk door het collectief instinct en doorsnee intelligentie bepaald worden, terwijl ander studies met betrekking tot culturele evoluties, het beeld moeten toetsen of corrigeren.                                    

Western civilization and political chaos:

Belgium: The eternal misery, one area generates a large income, because they have a low cost and a lot of industry, the other area is industrially unattractive and generates a small income. Make Belgium, one pot and divide according to the population of each area. So that everyone is back to their own ability and insight to do what they want.

The problem is readiness for solidarity and abuses by politicians for their own gain.

We can see when observing the problem in the past, Flanders was mainly exploited by the aristocratic caste consisted mainly of French-speaking Flemings.

A caste that was largely formed by ancient noble families who pried loose from the Netherlands manages to set up their own empire and management, and thereby ties forged with “Leopold Von Saxe-Coburg Gotha”, son of a German old noble house. They were and still are the higher caste who has only one goal, prevent unity and power of the bourgeoisie, but power and capital reserve into their own hands to save.

From the ancient nobility of Belgium, Netherlands and Luxembourg, which united them after WWII through the "Benelux Treaty" of September 1944, was also the idea by emerging social rights disseminated by the Nazism in occupied territories, the Bilderberg Group to found in their aim to secure own power and position.

The end justifies the means, and thus, divide and conquer, an old tactic that is still bearing fruit, of which Belgium, thanks to a reasonable percentage of stupid people and stupid politicians, makes as the ultimate classic example.

Westerse beschaving en politieke chaos:

De eeuwige miserie, de ene plaats genereert een groot inkomen, omdat men er lage kosten heeft en veel industrie, de ander plaats is industrieel onaantrekkelijk en genereert een klein inkomen. Maak van België, één pot en verdeel volgens het aantal inwoners per deelstaat. Zodat ieder naar eigen vermogen en inzicht er mee doen wat men wil.

Het probleem is echter bereidheid tot solidariteit en misbruiken van politici voor eigen gewin.

We kunne bij het oberveren van het probleem in het verleden zien, dat Vlaanderen vooral werd uitgebuit door de aristocratische kaste die vooral uit Franstalige Vlamingen bestond. Een kaste die hoofdzakelijk gevormd werd door oude adellijke families die zich loswrikte van Nederland om een eigen rijk door hen bestuurt op te richten, en daarbij banden smeedde met Leopold Von Saksen-Coburg Gotha telg uit een Duits oudadellijk huis. Het waren en zijn nog steeds deze hogere kaste die maar een doel voor ogen heeft, eenheid en macht van de burgerij verhinderen en, doch macht en kapitaal in eigen handen behouden.

Vanuit deze oude adel van België, Nederland en Luxemburg, die zich via het “Benelux-verdrag” van september 1944 verenigd zagen, kwam na WOII ook het idee om door opkomende sociale rechten die het NAZISME in bezette gebieden verspreide, de Bilderberg Groep op te richten om de eigen macht en positie veilig te stellen.

Het doel heiligt de middelen, en dus, verdeel en heers, een oude tactiek die nog steeds zijn vruchten afwerpt, en waarvan België, dankzij zijn een redelijk percentage van domme burgers en achterlijke politici, het ultieme schoolvoorbeeld is.    

De Belgische diensten voor recht en orde lopen mank als een duizendpoot met 999 houten poten. 

Mechelen:

Een man komt tot de vaststelling dat hij een aardige som kan besparen door te verhuizen terwijl de verhuis geen verschil maakt in zijn inkomen. De huidige verblijfplaats en de verbonden kosten dreigen hun budget aardig in de problemen te brengen. Wanneer hij het voorstel aan zijn echtgenote meldt, verzet zij zich hevig, gezien de kinderen er naar de school gaan en hier hun vrienden hebben, doch ook zij heeft een plaatselijke vriendenkring. De verhuis en het gunstig budgettair gevolg, biedt trouwens de kans om de kinderen naar een internationale scholing te zenden en in het Engels lessen te volgen, en zo een doorgedreven kennis van het Engels te bieden.   

Door haar hevig verzet, stel hij haar voor om de zaak bij een onpartijdig gezinsadvies te bespreken, doch ook daar weigert de echtgenote koppig om een verhuis in overweging te nemen. De dagelijks kosten lopen echter, op zijn Belgisch, voor een bescheiden inkomen de spuigaten uit, en de man besluit daarom een juridisch advies te raadplegen zodat de vrouw gaat inzien wat de gevolgen zijn van een eventuele scheiding, terwijl hij dat, kost wat kost, wil vermijden.

Een vrouwelijke juriste die op het gratis advies zetelt is kort en bondig, dat mevrouw maar hier moet blijven, en de man dan maar alleen moet verhuizen. Met andere woorden niets juridisch advies, doch eerder een raad om de zaak verder op de spits te drijven.

De man gaat daarop naar de lokale familierechtbank, dienst geschillen, waar men eerst de dochter die voor hen oud genoeg is om haar mening te geven laat voorkomen om meer informatie te bekomen.  Uiteindelijk geeft bij de dienst geschillen de zetelende juriste, voortgaande op de wens van moeder en dochter om niet te verhuizen, geen verder advies aan de moeder, doch richt zicht duidelijk naar de wensen van moeder en kind.

Verrassend is wel dat men een kind oproept, voor het verkrijgen een mening in een geschil, waar het kind uiteindelijk geen verantwoording moet nemen of dragen, in plaats van het kind te benutten om een familiaal beeld van gezin te bekomen. Uiteindelijk gaat men voortgaand op de visie van het kind, de gedachtegang en wil van de moeder aanmoedigen, en komt er hier van beschouwing van juridische factoren geen sprake, noch geeft de vrouwelijke juriste een haarbreed advies of uitleg aan het koppel, van wat de eigenlijke gevolgen zijn wanneer zij uiteengaan.     

Het merkwaardige aan het verhaal is dat men overal juridische adviesraden, geschillencommissie en dergelijke heeft, doch dat bepaalde raadgevers (vrouwelijke in dit geval) blijkbaar erop uit zijn om de geschillen niet via degelijk advies op te lossen, eerder in tegendeel. 

Het is duidelijk dat juristen in de Belgische rechtspraak vrij spel hebben, en zij noch magistraten in de praktijk ter verantwoording kunnen geroepen worden, terwijl dit in bepaalde landen niet kan, doch waardoor de Belgische rechtspraak eerder een poppentheater lijkt. 

The Belgian services for law and order limp like a centipede with 999 wooden legs.

Mechelen:  

A man comes to the conclusion that he can save a tidy sum by moving while the move makes no difference in his income. The current whereabouts and to bring costs threaten their budget in some kind of trouble. When he announced the proposal to his wife, she resist vigorously given the children go to school here and have their friends, and she also has many local friends she says. The move and advantageous fiscal result, besides offering the opportunity to send the children to an international training and follow English lessons, and thus to provide a thorough knowledge of English. Because of her strong opposition, he asks her to discuss the matter in an impartial family advice office, but also over there the wife stubbornly refuses to consider a move. The daily costs are, in Belgium, for a modest income out of any limit, and the man therefore decided to seek a legal opinion, so that the woman comes to see the consequences of a possible divorce, which he, at any cost, hopes to avoid. A female lawyer who sits on the free advice, is short and concise, and advises the woman to remain, the husband should move in his one. In other words, there is nothing legal advice, but rather an advice to drive the case further into issues. The husband then goes to the local family court litigation department, where they first call to the daughter, who is old enough in their opinion, to obtain more information.

The husband then goes to the local family court litigation department, where they ask first the daughter who is old enough for them, to obtain more information.

All by all gives in to the service of disputes the present lawyer, continuing the wishes of mother and daughter not to move, not any further advice to the mother, but focusses her clearly to the needs of mother and child.

Surprising is that they demand a child, to obtain an opinion in a case where the child have ultimately not responsibility to take or carry, instead to use the child to get an idea of the family situation.

Ultimately, they go on base of the vision of the child, encouraging the thought and intention of the mother, and comes from consideration of legal factors not anything, nor gives the female lawyer any advice or explanation to the couple, about what the actual consequences are when they divorce.

The curious thing about the story is that they everywhere legal advisory, litigation committee and the like has, but that some counselors (female in this case) apparently are out to not be solved disputes through sound advice, rather the contrary.

It is clear that lawyers in the Belgian courts have free play, and neither magistrates nor layers in practice accountability can be established, even though this may well in some countries, but while the Belgian jurisdiction seems to be a puppet show.

De Belgische anarchie kent geen grenzen


Tijd voor veranderingen, riep men dat niet van op de daken?

Waar blijven die veranderingen? Waar blijven de rechten van de legale burgers?

Oeps, staat dit niet in het regeerakkoord?

Waar blijft de verantwoordelijkheidsplicht van mandatarissen, wat gebeurt er indien er opzettelijk verzuim of geknoei met ernstige gevolgen bewezen kan worden, kan men hen aanklagen, kunnen zij ter verantwoording geroepen worden?

Oeps, ook al niet in het regeerakkoord!

Justitie en vreemdelingenzaken liepen mank als een duizendpoot met 500 houten benen, en dat niet allemaal aan dezelfde kant.

WAAR ZIJN HIER DE VERANDERINGEN?

KRIJGEN WE NU ONZE RECHTEN? 

Bij vreemdelingenzaken vroeg een voogd voor de stiefdochter, tevens wees en nichtje, Humanitair visum Voogdij en men weigert visum Gezinshereniging af te leveren.

Aanvrager: Sorry, heren er staat toch dat wij visum Humanitair visum vroegen!

Visum dienst: Wij kunnen Gezinshereniging niet af lever omdat u niet aan de voorwaarden voor gezinshereniging voldoet.

Aanvrager: Heren op het aanvraagformulier staat toch uitdrukkelijk dat wij Humanitair visum vroegen, kijkt u eens op het aanvraagformulier, en trouwens waarom dacht je dat er een voogdijdocument is ingesloten, en de aanvraag door een voogdes werd gedaan?

Visum dienst: Maar u voldoet niet voor visum Gezinshereniging.

(Verdomme we weten dat ook, doch wij vragen geen gezinshereniging maar een humanitair visum voor een voogdij. Volgens het officiële informatiedocument dat wij ter beschikking hadden komt gezinshereniging niet in aanmerking en werd het dossier door ons opgesteld volgen die gegeven informatie voor een voogdijkind en goedgekeurd door het consulaat.)

Oei, is die dienst bezet met verantwoordelijke die geen Nederlands verstaan of begrijpen?

Wat baten kaars en bril als de uil stoppen in zijn oren heeft?

Een verantwoordelijke vreemdelingenzaken beweert dat het bewuste voogdijdocument niet in het dossier aanwezig is, doch het dossier bij de rechtbank blijkt nog altijd voorzien van het bewuste document.

Een andere verantwoordelijke vreemdelingenzaken beweerd dat er een fout is gemaakt door de behandelende consul, doch men vraagt deze niet zijn fout te corrigeren. Het dossier werd opgesteld goedgekeurd en aanvaard door het consulaten, eerst in het land van aanvraag en vervolgens in een nabij land waar de ambassade gevestigd die het dossier ook goedkeurde.

OK, we stappen naar de rechtbank voor vreemdelingenbetwistingen.

Rechter: U moet een nieuwe aanvraag doen en het visum voogdij aanvragen.

Aanvrager: Voorzitter kijkt eens naar het dossier, dit is een aanvraag voor voogdij, er zitten alle stukken in die bestemd zijn voor een vraag voor Visum voogdij.

Rechter: Het bewijsdocument voogdij ontbreekt, dus is die aanvraag niet geldig.

Aanvrager: Voorzitter wil je eens naar Document nr. 11 kijken in je dossier, dat is namelijk het bewuste bewijsdocument voogdij.

-      De voorzitter kijkt echter niet naar het aangewezen document.

Rechter: Ik weet niet of dit document rechtsgeldig is.

Oei! Een rechter die echter niet weet dat, door een bevoegde consul gekeurde documenten, rechtsgeldig zijn, en halsstarrig weiger naar het bewuste document in het dossier te kijken of de zaak te corrigeren.

Oeps, Weet een rechter niet wanneer documenten rechtsgeldig zijn, waar heeft men die persoon opgevist?

Beseffen de verantwoordelijken dat het creëren van toestanden waarbij slachtoffers vallen, en waarbij door hun toedoen de slachtoffers geen verhaal of verzetsmogelijkheid hebben, dit uitdraait op regelrechte Psychische geweld, mishandeling en foltering, vaak tot het einde van het leven van slachtoffers en nabestaanden. Een onopvallend doch des te afschuwelijker geweldpleging en machtsmisbruik.

Ach, wat zou het, er zijn geen fysieke sporen en men kan het nauwelijks of niet

aantonen, trouwens besturen gaat niet zonder brokken, dus waar zeurt je over?

Momenteel is N-VA aan zet, doch ook nu kan men niet zien dat de vraag duidelijk en formeel gesteld is voor een humanitair visum voogdij en de aanwezige stukken hiermee overeenkomen. Zij blijkbaar niet, elk kind dat kan lezen echter wel.

Sorry, de aanvrager zit misschien bij de verkeerde partij, namelijk bij N-VA en de veranderingen zijn dus niet voor hem.

Ach ja, Maggie De Block zit nog mee in de regering en was betrokken bij de knoeiboel tijdens de voorgaande regering.

Wat gebeurt er in dit land dat elke regering uiteindelijk een koers gaat volgen zodat leden van voorgaande regeringen uit de wind worden gezet en de rechten van de legale bevolking aan de kapstok blijven hangen, of is dit toeval?

We leven in een land waar overheidsdiensten zowel als de rechtspraak onbetrouwbaar zijn voor de eigen bevolking, waardoor vele legale inwoners in de kou blijven staan.

Een onschuldig weesmeisje dat tot een boeddhistische bevolking behoort, en waarmee men nooit moeilijkheden heeft of zal hebben, opgegroeid onder voogdij in een Belgisch gezin in haar thuisland, mocht niet men hen overkomen naar België en werd onwettig verhinderd en een humanitair visum geweigerd.

O, sorry, vergissing, het aangevraagde visum werd nooit behandeld, doch een ongevraagd visum werd echter geweigerd.

Deze weigering blijft dus onder N-VA van kracht, dank u, ik zal volgende keer zeker niet voor die partij stemmen, laat staan hen te verdedigen, ben je gek.

Rechtspaak inroepen helpt niet indien de rechtspraak door overheden beïnvloed wordt en rechters overheden en hun knechten niet mogen veroordelen.

Naar een rechtbank stappen heeft dan een omgekeerd effect, en de klager krijgt het deksel op zijn neus.

Men zal zich de vraag stellen, worden we geregeerd door mensen of door beesten, doch vele ontpoppen zich in een machtspositie tot graaizuchtige monsters die nauwelijks nog enig respect verdienen.

De kracht van veranderen, maar waar?

België het paradijs voor criminelen, met luxe opvang voor veroordeelden, woningen voor vluchtelingen, doch gebrek aan sociale woningen voor eigen volk. Het paradijs waar de arbeider de rekeningen krijgt aangeboden voor opvang en kosten van vluchtelingen, uitheemse avonturiers, illegalen toeristen en criminelen.

 

 

De Belgische anarchie kent geen grenzen

Tijd voor veranderingen, riep men dat niet van op de daken?

 

Waar blijven die veranderingen? Waar blijven de rechten van de legale burgers?

Oeps, staat dit niet in het regeerakkoord?

Waar blijft de verantwoordelijkheidsplicht van mandatarissen, wat gebeurt er indien er opzettelijk verzuim of geknoei met ernstige gevolgen bewezen kan worden, kan men hen aanklagen, kunnen zij ter verantwoording geroepen worden?

Oeps, ook al niet in het regeerakkoord!

Justitie en vreemdelingenzaken liepen mank als een duizendpoot met 500 houten benen, en dat niet allemaal aan dezelfde kant.

WAAR ZIJN HIER DE VERANDERINGEN?

KRIJGEN WE NU ONZE RECHTEN? 

Bij vreemdelingenzaken vroeg een voogd voor de stiefdochter, tevens wees en nichtje, Humanitair visum Voogdij en men weigert visum Gezinshereniging af te leveren.

Aanvrager: Sorry, heren er staat toch dat wij visum Humanitair visum vroegen!

Visum dienst: Wij kunnen Gezinshereniging niet af lever omdat u niet aan de voorwaarden voor gezinshereniging voldoet.

Aanvrager: Heren op het aanvraagformulier staat toch uitdrukkelijk dat wij Humanitair visum vroegen, kijkt u eens op het aanvraagformulier, en trouwens waarom dacht je dat er een voogdijdocument is ingesloten, en de aanvraag door een voogdes werd gedaan?

Visum dienst: Maar u voldoet niet voor visum Gezinshereniging.

(Verdomme we weten dat ook, doch wij vragen geen gezinshereniging maar een humanitair visum voor een voogdij. Volgens het officiële informatiedocument dat wij ter beschikking hadden komt gezinshereniging niet in aanmerking en werd het dossier door ons opgesteld volgen die gegeven informatie voor een voogdijkind en goedgekeurd door het consulaat.)

Oei, is die dienst bezet met verantwoordelijke die geen Nederlands verstaan of begrijpen?

Wat baten kaars en bril als de uil stoppen in zijn oren heeft?

Een verantwoordelijke vreemdelingenzaken beweert dat het bewuste voogdijdocument niet in het dossier aanwezig is, doch het dossier bij de rechtbank blijkt nog altijd voorzien van het bewuste document.

Een andere verantwoordelijke vreemdelingenzaken beweerd dat er een fout is gemaakt door de behandelende consul, doch men vraagt deze niet zijn fout te corrigeren. Het dossier werd opgesteld goedgekeurd en aanvaard door het consulaten, eerst in het land van aanvraag en vervolgens in een nabij land waar de ambassade gevestigd die het dossier ook goedkeurde.

OK, we stappen naar de rechtbank voor vreemdelingenbetwistingen.

Rechter: U moet een nieuwe aanvraag doen en het visum voogdij aanvragen.

Aanvrager: Voorzitter kijkt eens naar het dossier, dit is een aanvraag voor voogdij, er zitten alle stukken in die bestemd zijn voor een vraag voor Visum voogdij.

Rechter: Het bewijsdocument voogdij ontbreekt, dus is die aanvraag niet geldig.

Aanvrager: Voorzitter wil je eens naar Document nr. 11 kijken in je dossier, dat is namelijk het bewuste bewijsdocument voogdij.

-      De voorzitter kijkt echter niet naar het aangewezen document.

Rechter: Ik weet niet of dit document rechtsgeldig is.

Oei! Een rechter die echter niet weet dat, door een bevoegde consul gekeurde documenten, rechtsgeldig zijn, en halsstarrig weiger naar het bewuste document in het dossier te kijken of de zaak te corrigeren.

Oeps, Weet een rechter niet wanneer documenten rechtsgeldig zijn, waar heeft men die persoon opgevist?

Beseffen de verantwoordelijken dat het creëren van toestanden waarbij slachtoffers vallen, en waarbij door hun toedoen de slachtoffers geen verhaal of verzetsmogelijkheid hebben, dit uitdraait op regelrechte Psychische geweld, mishandeling en foltering, vaak tot het einde van het leven van slachtoffers en nabestaanden. Een onopvallend doch des te afschuwelijker geweldpleging en machtsmisbruik.

Ach, wat zou het, er zijn geen fysieke sporen en men kan het nauwelijks of niet

aantonen, trouwens besturen gaat niet zonder brokken, dus waar zeurt je over?

Momenteel is N-VA aan zet, doch ook nu kan men niet zien dat de vraag duidelijk en formeel gesteld is voor een humanitair visum voogdij en de aanwezige stukken hiermee overeenkomen. Zij blijkbaar niet, elk kind dat kan lezen echter wel.

Sorry, de aanvrager zit misschien bij de verkeerde partij, namelijk bij N-VA en de veranderingen zijn dus niet voor hem.

Ach ja, Maggie De Block zit nog mee in de regering en was betrokken bij de knoeiboel tijdens de voorgaande regering.

Wat gebeurt er in dit land dat elke regering uiteindelijk een koers gaat volgen zodat leden van voorgaande regeringen uit de wind worden gezet en de rechten van de legale bevolking aan de kapstok blijven hangen, of is dit toeval?

We leven in een land waar overheidsdiensten zowel als de rechtspraak onbetrouwbaar zijn voor de eigen bevolking, waardoor vele legale inwoners in de kou blijven staan.

Een onschuldig weesmeisje dat tot een boeddhistische bevolking behoort, en waarmee men nooit moeilijkheden heeft of zal hebben, opgegroeid onder voogdij in een Belgisch gezin in haar thuisland, mocht niet men hen overkomen naar België en werd onwettig verhinderd en een humanitair visum geweigerd.

O, sorry, vergissing, het aangevraagde visum werd nooit behandeld, doch een ongevraagd visum werd echter geweigerd.

Deze weigering blijft dus onder N-VA van kracht, dank u, ik zal volgende keer zeker niet voor die partij stemmen, laat staan hen te verdedigen, ben je gek.

Rechtspaak inroepen helpt niet indien de rechtspraak door overheden beïnvloed wordt en rechters overheden en hun knechten niet mogen veroordelen.

Naar een rechtbank stappen heeft dan een omgekeerd effect, en de klager krijgt het deksel op zijn neus.

Men zal zich de vraag stellen, worden we geregeerd door mensen of door beesten, doch vele ontpoppen zich in een machtspositie tot graaizuchtige monsters die nauwelijks nog enig respect verdienen.

De kracht van veranderen, maar waar?

België het paradijs voor criminelen, met luxe opvang voor veroordeelden, woningen voor vluchtelingen, doch gebrek aan sociale woningen voor eigen volk. Het paradijs waar de arbeider de rekeningen krijgt aangeboden voor opvang en kosten van vluchtelingen, uitheemse avonturiers, illegalen toeristen en criminelen.

 

 

Bipolar depressie of Unipolar depressie.

De Bipolar disorder wordt getekend door het feit dat de depressie omslaat in euforie om dan weer te keren naar de depressie. Een fenomeen dat een gevolg is van het feit dat de persoon in kwestie, door eigen maatschappelijk instinct gedreven wordt tot gelijkschakeling met de maatschappij waarin hij leeft, waar echter de persoon niet in staat is zich in die maatschappij in te voegen en in een depressie terecht komt. Deze depressie verhinderd echter de aansluiting met de omgeving, waardoor dan weer een instinctieve druk ontstaan om zich aan te sluiten met de omgeving, wat slechts kan mits een positieve instelling naar de omgeving en men een euforische reactie krijgt. Het uitblijven van de nodige aanvaarding en aansluiting met de omgeving onderdrukt dan weer de euforische reactie en staat men terug aan het begin. Onvermogen om zich op niveau van omgeving en de bevolking te plaatsen, waarin men wil of moet overleven, geeft daarmee aan instinctief maatschappelijk gebonden of extroverte personen met een cycloïde persoonlijkheid een sterk wisselende gevoel van onvermogen en behoefte om dit kost wat kost te overwinnen, waardoor de persoon door eigen onvermogen tot een waanzin en verlies van alle controle komt.  

 

De Unipolar disorder wordt getekend door een blijvende depressieve toestand die tot waanzin leidt. Het ontbreken van de wisselwerking zoals bij de Bipolar disorder wijst hier op het ontbreken van instinctieve behoefte tot aansluiting met de maatschappij, waardoor we mogen aannemen dat de persoon niet instinctief maatschappelijk onderworpen is, doch tot de individualistische of introverte ontwikkeling behoort. Het ontbreken van de instinctieve druk om zich aan een maatschappij aan te sluiten wordt echter vervangen aan de instinctieve druk om individuele contacten te leggen, waardoor de persoon haast gaat smeken om aandacht en genegenheid die net daardoor vaak geen tegemoetkoming geeft. Hierdoor is er ook geen constante of weerkerende druk om zich euforisch te gedragen, waardoor de pogingen uiteindelijk omslaan in ontmoediging en depressie, en blijft het slachtoffer in een negatieve spiraal steken.         

"Bipolar disorder" or "Unipolar disorder"

The Bipolar disorder is marked by the fact that the depression turns into euphoria and then go back to the depression. A phenomenon that is due to the fact that the person in question is driven by its own social instinct on alignment with the society in which he lives, where, however, the person who is not able to join into that society, into a depression comes. However, this depression prevents connection with the environment, which in turn create a instinctive pressure to align themselves with the environment, which can only be subject to a positive attitude to the environment and provide just as needed a euphoric or good-humored reaction.

The absence of the necessary acceptance and connection with the environment suppressed then the euphoric reaction and so turn back at the beginning. Inability to place themselves at the level of area and population, where one wants or needs to survive, thus indicating instinctively socially bonded or extroverted people with cycloid personality a fluctuating sense of inadequacy and need for this at all costs to overcome, making the person by his own inability to reach a madness and loss of all control.

 

The Unipolar disorder is characterized by a persistent state of depression that leads to madness. The lack of interaction as with Bipolar disorder refers here to the lack of instinctive need for connection with the society which we may assume that the person is not subject instinctively socially, but belongs to the individualistic or introverted development. The lack of instinctual pressure to join a society, however, will be replace by the instinctual pressure to make individual contacts, which the person goes begging rush for attention and affection as a result often makes no allowance. This means there is no constant or recurring pressure to act euphoric, making efforts eventually turn into discouragement and depression, and brings the victim in a negative spiral.

 

Studie van de menselijke geest

Onderzoek van mentale gronden en ontwikkelingen der volkeren:

 

Onderzoek van volkeren behelst naast langdurige observatie van zeden en gewoonten ook de analyse van wat en waaraan men geloof hecht.

Studie van de maatschappelijke structuren, taalontwikkeling en communicatie, of het nauwkeurig observeren, analyseren en bestuderen van alles wat er in een maatschappij omgaat, met niet te vergeten de natuur, omstandigheden waarin een bevolking zich dient te ontwikkelen en de invloeden die de natuur bepalen. Al deze gegevens, geven naast zeden en gewoonten, een meer reëel beeld van de maatschappij, bevolking, ontwikkeling en ontwikkelingsachtergronden. Vooral tijdsbeeld en maatschappelijke normen moet men zien te reconstrueren om invloeden op maatschappij en ontwikkeling in een juist daglicht te stellen, en om een maatschappelijke ontwikkeling ten gronde te kunnen volgen. Bij vele volkeren bestonden en bestaan er tot vandaag geen vaste huwelijksbindingen zoals wij die kennen, terwijl wij onze normen te pas en te onpas aan ander volkeren opdringen. Taalontwikkeling vertelt ons welke de onderlinge communicatie, sociale verhoudingen en standaards zijn in een maatschappij. Niet te verwaarlozen in de observatie van levende wezens en van de mens in het bijzonder, zijn de invloeden van hersenwerkingen, fantasieën, voorkennis of vermeende voorkennis en hun rol, hun spel, manipulatie en mogelijke vertekening van de observatie. 

 

De onderzoeker is veelal gebonden aan zijn eigen visie en inzichten, waardoor het slechts uiterst zelden is, dat wetenschap echte vorderingen maakt. Vele vorderingen ontstaan doordat onderzoekers kunnen aanvaarden dat hun visie begrensd is door hun inzicht, en het onmogelijke daarom niet negeren. Wie het onmogelijke uitsluit blijft echter in zijn visie en begrenzingen vaststeken.

 

Voor het bestuderen van volkeren moet men vooral op de hoede zijn voor voorkennis die werd opgetekend door vroegere observators, gezien vooral de westerse individualist en waarnemers, veelal geschiedenis schrijft en schreef vanuit het eigen superieur denken, of vanuit de drang naar eigen belangen, en daardoor niet zelden bevooroordeeld op ander ontwikkelingen neerkeek, of bewust de realiteit verbloemde. Hieruit ontstonden en ontstaan bevooroordeelde beschrijvingen, die vaak ver van de realiteit verwijderd waren of zijn.

Voorbeeld: de genocide van Rwanda 1994

Het gebied dat oorspronkelijk bestond uit een groot koninkrijk der verzamelde Huttu stammen, bestreek en oppervlakte van nagenoeg 2 maal de Benelux en werd sinds ongeveer 1500 AC doorkruist door de Niloten stam der Tutsi.

Sir. Richard Francis Burton & John Hanning speke,die het gebied tussen 1850/1860 doorkruiste, waren verwonder over het feit dat er een onvoorstelbare band tussen drie uiteenlopende volkeren en hun culturen bestond.

De Tutsi beschermde met hun leger het gebied tegen het indringen van Arabische slavenjagers, bijgestaan door Huttu jongeren en pygmeeën.

Twa-pygmeeën hielpen bij het verjagen van wilde dieren uit de omgevingen waar Tutsi’s families met vee verbleven.

Huttu’s landbouwers boden de nomadische Tutsi herders die passeerde sporadische bescherming in hun dorpen, naast diensten en handwerk in ruil voor de vellen (leder), vlees of een klein rund.

Tutsi (Nomadische herders) Niloten prowesterse uiterlijk, slank en 2 tot 2.4 m lichaamslengte. - Huttu (Landbouwers) Bantoe, negride uiterlijk, corpulent en +/-1.7m lichaamslengte. – Twa-Pygmee (Jagers) slank & klein, negride uiterlijk +/- 1.2 a 1.4m. (Twa pygmee = kruising tussen Bantoe en Pygmee)

 

De zede van deze mensen, seksuele vrijheid der jeugd en de behoefte van jonge meisjes om zich als vrouw te bewijzen door een kind te baren en zo in aanmerking te komen, (kinderloos is waardeloos bij gebrek aan sociale voorzieningen) had tot gevolg dat er spontane vermenging ontstond, waardoor er geen duidelijk zichtbaar onderscheid meer was, dat de herkomst van de leden van de bevolkingen verzekerde. Alleen de leefgewoonten van families kon men als referentie hanteren, niet het sterk uiteenlopend uiterlijke, dat door vermenging geen zekerheid bood. Het hele gebied vertoont geen sporen van vroegere gevechten, bewapening of verdedigingen. Huttu boeren hanteerde geen wapens. 

Deze gegevens hebben tot gevolg dat er in Rwanda anno 1994 geen Tutsi’s of Huttu’s betrokken waren, daar er geen etnische zuivere gemeenschappen waren, noch dat zij reden hadden elkaar te bekampen.

 

Vertalingen uit oude werken en geschriften leveren niet zelden absurde resultaten, die ontstaan uit misvattingen of verwarringen bij gebrek aan de juiste kennis van de taal of de omstandigheden. Vele onderzoeker maken trouwens de fout om het eigen visie en ideeën als referentie te nemen, terwijl het duidelijk is dat onze logica niet voor andere volkeren en ontwikkelingen opgaat. 

Voorbeeld: Anno AC 4000 (in de toekomst) de ontleding van “Sjoeke”.

Anno 4000 vindt men in Turnhout een oud geschrift dat handelt over een oorlog en waarin de boerenzoon verteld dat hun paard werd neergeschoten, (1940) waarop de boer voor 4 frank en 2 Sjoeke’s (centjes) een ander paard koop.

In Willebroek vindt men een document over de oorlog en verteld een jonge man, dat zijn liefdes escapades met zijn Sjoeke verstoord werden door het bomalarm.

In Antwerpen vindt men een oud geschrift waarin iemand verteld dat het oorlog is en hij honger had en dus een Sjoeke (Eclair) kocht en opat.

De oudheid onderzoeker besluiten dat een Sjoeke dus zowel betaalmiddel als eetbaar is, doch dat men er ook de liefde mee kan bedrijven. Het laatste verwijst naar een vrouw en men besluit dus dat men in een tijd zit, dat er oorlog was en een Sjoeke een slavin was, terwijl er gekannibaliseerd werd.

 

Vanuit de observatie van door ons gekende dieren en huisdieren, merken we dat binnen een soort de ondersoorten mogelijk totaal andere maatschappelijke ontwikkelingen kennen. Als voorbeeld, de hondachtige hebben een natuurlijke neiging tot roedelvorming met hiërarchische structuur, terwijl hun verwanten, de vos en jackhals in gezinsstructuur met vaste partner leven, structuren die bij elke generatie terugkeren. Dit geeft aan dat een soort kan verdeeld zijn in ondersoorten met diverse instinctieve en genetische basispatronen. Het instinct bepaalt namelijk de overleving, behoeften, vereiste ontwikkeling en al of niet aanwezige maatschappelijk gedrag van een wezen.

 

Overleveringen en verhalen over volkeren en hun ontwikkelingen moet men, net zoals al het andere wat men te weten komt, afwegen tegenover mogelijkheden en natuurlijke leefwereld, om het onderscheid te maken tussen fantasie en literaire benaderingen enerzijds, en de waarschijnlijke werkelijkheid waarvan men uit kan gaan, om een rode draad door alles te vinden.

Elke onderzoeker moet echter overwegen dat, indien hij onwaarschijnlijkheden die zijn resultaten doorkruisen ontdekt, deze niet terzijde mag schuiven om een schijn van gunstig onderzoeksresultaat te kunnen bieden. Dergelijk zelfbedrog stelt hen vroeg of laat voor een enorm gezichts- en eerverlies met de schande die er aan verbonden is.

 

Het was recent Pieter Adrianus Vroon (Gorinchem9 juli 1939 - Culemborg13 januari 1998) een Nederlands psycholooghoogleraar en auteur, die de wantoestanden in het psychologisch onderzoek aankaartte in zijn “Weg met de psychologie”  

Hij publiceerde in de zeventiger jaren onder andere Bewustzijn, hersenen en gedrag (een bewerking van zijn colleges) en Weg met de psychologie. Terugblik, kritiek en uitzicht op de zielkunde, Allemaal psychisch en Prutswerk. Hierin lanceerde hij zijn originele ideeën waarbij zijn kritiek op de wetenschap soms hard en bijtend was. Het teloorgaan van behoorlijk universitair onderwijs ging hem aan het hart; de Nederlandse universiteiten werden door hem smalend bestempeld tot ZULO, een afkorting die stond voor "Zeer Uitgebreid Lager Onderwijs", naar de vroegere Mulo. In 1992 kreeg Vroon de publieksprijs van het Nederlands Instituut van Psychologen.

In 1993 verschenen Tranen van de krokodil en Wolfsklem. Hierin verwerkte Vroon allerlei theorieën en feiten uit de evolutionaire psychologie. Hij greep hierin vooral terug op werk van de Amerikaanse neurofysioloog Paul MacLean uit de jaren vijftig van de 20ste eeuw. Ook deze werken werden in de pers positief onthaald, op een kritische recensie van Felix Eijgenraam in NRC Handelsblad (12-12-1992) na. Deze beweerde dat Vroon hierin losse en veelal onjuiste beweringen suggestief op elkaar stapelde.

 

Robert Evan Ornstein (geboren in 1942) is een Amerikaanse psycholoog, onderzoeker en auteur. Hij doceerde aan het Langley Porter Neuropsychiatric Institute, gevestigd aan de Universiteit van California Medical Center in San Francisco. Was hoogleraar aan de Stanford University en voorzitter van het Instituut voor de studie van de menselijke kennis (ISHK).

Boeken van zijn hand:

On the Experience of Time (Penguin Books, 1969)

The Psychology of Consciousness (Harcourt Brace, 1972). 

On the Psychology of Meditation, coauthor to Claudio Naranjo (Allen & Unwin, 1973)

The Mind Field (Viking Press, 1976)[3]

The Amazing Brain, with Richard F. Thompson (Houghton Mifflin Company, 1984)

Multimind (Houghton Mifflin Company, 1986)

The Healing Brain, with David Sobel (Simon & Schuster, 1987). 

New World, New Mind: Moving Towards Conscious Evolution, as co-authored1989)

The Evolution of Consciousness, illustrated by Ted Dewan (Prentice-Hall US, 1991)

The Roots of the Self, illustrated by Ted Dewan (HarperCollins US, 1993)

The Axemaker’s Gift, with James Burke, (G. P. Putnam's Sons US, 1995)

The Right Mind: Making Sense of the Hemispheres (Harcourt Brace & Company, 1997

MindReal: How the Mind Creates its Own Virtual Reality illustrated by Ted Dewan 2008)

 

Hendrik Leenders:

Ariërs.(een ras dat nooit bestond).http://kipdrego.wordpress.com/2012/03/11/ariers-2/

Eenheid van vier.  http://kipdrego.wordpress.com/2012/04/07/eenheid-van-vier-2/

De Bijbel.  http://unitoffour.blogspot.be/2010/04/de-bijbel.html

Europa is gedoemd door zijn eigen ontwikkeling.  https://kipdrego.wordpress.com/2012/08/01/europa-is-gedoemd-door-zijn-eigen-ontwikkeling/

Alleluja, de Heer zij geprezen.  Http://oldwarrior-sudumathya.blogspot.be/2010/03/de-heer-zij-geprezen-haleluja.html

Rwanda, de genocide op geesten uit het verleden: http://kipdrego.wordpress.com/2012/03/11/rwanda-de-genocide-op-geesten-van-het-verleden/

De gruwel van het kannibalisme.  http://kipdrego.wordpress.com/2010/09/13/de-gruwen-van-het-kannibalisme/

Study of the human mind 

Investigation of mental grounds and development of peoples:

Examination of peoples includes beside long-term observation of manners and customs, the analysis of what and which one attaches faith.

Study of social structures, language and communication, whether it accurately observe, analyze and study what is going on in society, not to mention the nature, circumstances in which a population should evolve and the influences that govern nature.

All these data, beside mores, giving a more realistic picture of society, general development and development backgrounds. Especially era and social standards must be seen to reconstruct influences on society and development to establish a proper sight, and to monitor the substance of social development. All these data, beside mores, giving a more realistic picture of society, population development and development backgrounds. Especially era and social standards must be seen to reconstruct influences on society and development to establish a proper sight, and to monitor the substance of social development. In many nations existed or exist no permanent marriage bonds today as we know it, while we bandied impose on other people’s our standards. Language development tells us that the mutual communication, social relationships are and the standards in a society. Not to neglect the observation of living beings and of human beings in particular, are the effects of brains, fantasies, or alleged insider trading and their role, their play, manipulation and possible bias of the observation.

 

The researcher is often tied to his own vision and insight, making it extremely rare that science makes real progress. Many claims arise because researchers accept that their vision is limited by their understanding, and the impossible therefore not ignore. Who excludes the impossible remains fixed stabbing his vision and limitations.

 

For studying peoples one needs especially on guard against foreknowledge was penned by former observers, especially considering the Western individualist and observers often writes history and wrote thinking from their own superior, or from the desire for their own interests, and thereby often biased looked down on other developments, whether deliberately disguised the reality. It arose and arise biased descriptions that were or are often far from reality.

For example, the genocide in Rwanda in 1994

The area was originally belonging a great dominion of the collected Huttu nations, covering and area of nearly 2 times the Benelux and was since about 1500 AC, crossed by the Nile negro tribe of the Tutsis.

Sir. Richard Francis Burton and John Hanning Speke, which crossed the area between 1850/1860 were surprised about the fact that there was an incredible bond between three diverse peoples and their cultures.

Tutsi protected by their army in the field against the penetration of Arab slave hunters, assisted by Huttu youth and pygmies.

Twa-pygmies helped to chase away wild animals from areas where Tutsi families stayed with cattle.

Huttu's farmers offered the Tutsi nomadic shepherds who passed sporadic protection in their villages, in addition to services and handicrafts in exchange for the skins (leather), meat or a small animal.

Tutsi (nomadic herdsmen) Niloten pro-Western appearance, slim and 2 to 2.4 m height. Huttu (Farmers) Bantu, negroid appearance, corpulent and +/- 1.7m height. - Twa Pygmy (Hunters) slim and small, negroid appearance +/- 1.2 a 1.4m. (Twa pygmy = intersection between Bantu and Pygmy)

The usage of these people, sexual freedom of youth and the need for young girls to prove them self as a woman to bear a child and thereby qualify (childless is worthless in the absence of social services) meant that there was spontaneous mixing, leaving no obvious difference was more that the origin of the members pointed. Only the habits of families one could use as reference, not the highly diverse appearance, which offered no guarantee by mixing. The whole area shows no traces of previous battles, weapons or defenses. Huttu farmers wielded no weapons.

These data mean that no Tutsis or Huttu were involved in Rwanda in the year 1994, there were no pure ethnic communities, nor that they had reason to fight each other.

 

Translations of ancient works and writings deliver many times absurd results, which arise from misunderstandings or confusions in the absence of proper knowledge of the language or the circumstances. Many researchers do indeed make the mistake of taking their own vision and ideas as a reference, while it is clear that our logic does not apply to other peoples and developments.

Example:

AC Anno 4000 (in the future) the decomposition of "Sjoeke".

Turnhout (Belgium) Anno 4000 is found an ancient writings dealing with a war in which the son of a farmer told that their horse was shot, (1940) which the farmer for four old francs and two Sjoeke's (cents) another horse sale.

Willebroek (Belgium) Anno 1940 One can find a document about the war in which a young man tells his love escapades with his Sjoeke were disrupted by bomb threat.

Antwerp (Belgium) 1940 One can find ancient writings which someone told the war and he was hungry and therefore Sjoeke (Eclair) bought and ate.

Antiquity researcher decide that Sjoeke so is both payment and edible, but that they also can use for sexual relations. The latter refers to a woman and they therefore decided that it is in a time when there was war, and a Sjoeke was a female slave, while there was cannibalized.

 

From the observation of our known animals and pets, we notice that some may totally different social developments subspecies within a species. As an example, the most canine have a natural tendency to pack formation with hierarchical structure, while their relatives, the fox and jackal in family structure with regular partner life, structures that recur in every generation. This indicates that a species can be divided into sub-types with various instinctive and genetic basis patterns. The instinct in fact determines the survival needs, requirement development and whether or not existing social behavior of a being.

 

Traditions and stories about people and their development must be, like everything else that one comes to know, weigh facing opportunities and natural environment, to distinguish between fantasy and literary approaches on the one hand, and the likely reality which one can go out to find a common thread through everything.

Each investigator should however consider that if he improbabilities that traverse results are detected, it can’t override to provide a semblance of favorable research results. Such self-deception enables them sooner or later to a massive facial and disgrace with the shame that attached to it.

 

It was recently Pieter Adrianus Vroon (Gorinchem, 9 July 1939 - Culemborg, January 13, 1998) is a Dutch psychologist, professor and author, who proposed the abuses in the psychological study of its “Weg met de psychologie” (Down with psychology)

He published in the seventies include awareness, brains and behavior (an adaptation of his lectures) and Down with psychology. Looking back, criticism and views of psychology, are all psychological and pottering work. Here he launched his original ideas with his criticism of the science was sometimes harsh and corrosive. The loss of properly university education touched his heart. Dutch universities were labeled scornfully by him as ZULO, an acronym that stood for "Zeer Uitgebreid Lager Onderwijs" (Very Advanced Primary Education), referred to the former “Mulo”. In 1992, Vroon received the audience award of Dutch Institute of Psychologists.

In 1993 appeared "Tranen van een krokodil” and "Wolfsklem”. It processed Vroon all sorts of theories and facts of evolutionary psychology. He grabbed herein especially back at work by the American neurophysiologist Paul MacLean from the fifties of the 20th century. These works in the press were welcomed, on a critical review of Felix Eijgenraam in NRC Handelsblad (12-12-1992) after. This man claimed herein that Vroon loose and often false claims suggestive, piled on each other.

 

Robert Evan Ornstein (born 1942)[2] is an American psychologist, researcher and author.

He has taught at the Langley Porter Neuropsychiatric Institute, based at the University of California Medical Center in San Francisco, and been professor at Stanford University[3] and chairman of the Institute for the Study of Human Knowledge (ISHK).

Books written[edit]

On the Experience of Time (Penguin Books, 1969)

The Psychology of Consciousness (Harcourt Brace, 1972). 

On the Psychology of Meditation, coauthor to Claudio Naranjo (Allen & Unwin, 1973)

The Mind Field (Viking Press, 1976)[3]

paperback (Malor Books, 1996)

The Amazing Brain, with Richard F. Thompson (Houghton Mifflin Company, 1984)

Multimind (Houghton Mifflin Company, 1986)

The Healing Brain, with David Sobel (Simon & Schuster, 1987). 

New World, New Mind: Moving Towards Conscious Evolution, with Paul R. Ehrlich (Methuen, 1989)

The Evolution of Consciousness, illustrated by Ted Dewan (Prentice-Hall US, 1991)

The Roots of the Self, illustrated by Ted Dewan (HarperCollins US, 1993)

The Axemaker’s Gift, with James Burke, illustrated by Ted Dewan (G. P. Putnam's Sons US, 1995)

The Right Mind: Making Sense of the Hemispheres (Harcourt Brace & Company, 1997)

MindReal: How the Mind Creates its Own Virtual Reality illustrated by Ted Dewan (Malor Books, 2008)

Humanity on a Tightrope: Thoughts on Empathy, Family, and Big Changes for a Viable Future co-author Paul R. Ehrlich (Rowman & Littlefield Publishers, 2010)

 

Hendrik Leenders:

Aryans: https://kipdrego.wordpress.com/2010/04/20/aryans-the-race-which-existed-never/

Unit of Four:http://kipdrego.wordpress.com/2010/04/19/8/

De Bijbel:  http://unitoffour.blogspot.be/2010/04/de-bijbel.html

Europe is doomed by its own development: http://moerasvanrechtenwetteloosheid.blogspot.be/2012/08/europe-is-doomed-by-its-own-development.html

Alleluja, de Heer zij geprezen: Http://oldwarrior-sudumathya.blogspot.be/2010/03/de-heer-zij-geprezen-haleluja.html

Rwanda, the genocide on ghosts out of past: http://hendrikleenders.dinstudio.com/diary_1_23.html

Kunnen we radicalisme bestrijden en verslaan?

Radicalisering en extremisme.  

Radicalisering een probleem dat in een adem met islam gelijk wordt gesteld, terwijl het een oud zeer is dat het geweld van het christendom en het kapitalisme voedt. Radicalisme is het tegengestelde van pluralisme of verdraagzaamheid en dus ook het tegengestelde van grenzeloze solidariteit. Radicaal en extreem denken ontstaat door gebrek aan sociaal inzicht, gekoppeld aan individuele belangen van de individualist en streven voor het eigen belang naar eigen inzicht. Zowel het gebrek aan sociaal inzicht als het negeren van individuele belangen en rechten, monden uit in verzet tegen de maatschappij of de overheden en het gezag.

Het individualisme en eigen gebrek om zich maatschappelijk te profileren of het van overheidswegen verhinderd worden om zich waar te maken, om in de maatschappij of tegenover de vrouw op een gezonde wijze aanvaard te worden, mondt uit in patriarchaal en brutaal gezag dat de zwakkere in de maatschappij niet ontziet, in de drang om zich te bewijzen en te doen aanvaarden. Men neemt echter geen genoegen met de aanvaarding of onderwerping van de zwakkere vrouw, daar dit niet voldoet om in een ruimer maatschappelijk kader aanvaard te worden. De sociaal zwakke mens zal zich door stoer doen een beter imago aanmeten, waar zijn algemene ontwikkeling dit niet haalt. Vooral het jeugdig gebrek aan ervaring versterkt deze behoefte en leidt tot overschatting en geweld tegen allen die men straffeloos denkt te kunnen raken, zonder door het eigen milieu veroordeeld te worden, wat direct leidt tot patriarchaal gezag en racisme, en daarmee naar het radicalisme.

Neen, het fenomeen is niet gebonden aan de islam, wel aan allen die kampen met gebrek aan sociaal inzicht en aan sociale tekortkoming. Het Midden-Oosten biedt door grote aanwezigheid bij zijn bevolking de nodige versterking aan het fenomeen, en voedt daarmee de opkomst van de zo genaamde “Islamitische Staat” die dit sociaal gebrek en het geweld tegen zwakkeren een vrije loop laat.

Het fenomeen is echter ook in de westerse maatschappij alom aanwezig, doch hun aantal is onvoldoende talrijk om openlijk gedoogd te worden. Het is net deze ver verspreide lage sociale intelligentie, die het westerse kapitalisme en de adel in stand houden, samen met het negeren van de roep naar democratie en rechtvaardigheid, doch ook de alom aanwezigheid van het racisme in eigen westers milieus voedt. Een westers racisme dat echter deels te danken is en versterkt wordt door het algemeen negeren van de rechten voor het eigen volk, en de schrijnende ongelijkheid en uitbuiting van de bevolking naar middeleeuws model, dat nooit opgehouden heeft te bestaan.     

Can we fight and defeat radicalism? 

Radicalism and extremism.

Radicalism a problem that is equated named in the same breath with Islam, while an old problem that feeds the violence of Christianity and capitalism. Radicalism is the opposite of pluralism and tolerance and therefore the opposite of boundless solidarity. Radical and extreme thinking caused by lack of social understanding, linked to individual interests of the individualism and goal of making their own interests at their discretion. Both the lack of social understanding and ignoring individual interests and rights, develop into opposition to the community or the government and authority.

Individualism and inherent defect themselves in social way or impediment through legal power for themselves profile in order to be accepted in society or opposite a woman in a healthy way, result into patriarchal and brutal authority that the weaker in the society does not spare, in the desire to prove and do accept them. However, they are not satisfied with the acceptance or subjugation of the weaker woman, since it does not conform to be accepted in a broader social context. The socially weak man will do through tough to become a better image, where his overall development does not achieve this. Especially the youthful inexperience reinforces this need and lead to overestimation and violence, against those who they think they impunity can hit without being convicted by their own environment, which directly leads to patriarchal authority and racism, and thus to radicalism.

No, the phenomenon is not related to Islam, but to all who suffer from lack of social insight and social failure. The Middle East offers by major presence in its people the necessary reinforcement to the phenomenon, and thus feeds the rise of the so-called "Islamic State" that allows this social deprivation and violence against weaker free.

The phenomenon is, however, also omnipresent in Western society, but their number is insufficiently numerous to be openly tolerated. It's just this far distributed low social intelligence, which maintain Western capitalism and the nobility, along with ignoring the call for democracy and justice, but also feeds the ubiquitous presence of racism in our own western backgrounds. A Western racism, however, due in part and is reinforced by generally ignoring the rights of its own people and the inequalities and exploitation of the population by medieval model, which has never ceased to exist.