Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

Is er een toekomst voor Europa? 

8/28/2014


Indien we de politieke, economische en sociale gang van zaken tot vandaag analyserenkunnen we hieruit enige prognoses trekken.

De Europese Unie:

Dat de vorming van de Europese unie een behoefte was is onmiskenbaar, doch de samenwerking zou beperk moeten blijven tot het algemeen sociale en economische belang van de lidstaten. Het Europese gezag overstijgt momenteel deze doelstelling en beroofd de Europese bevolking zowel inspraak als zelfbeschikking naar plaatselijke behoefte. Tot overmaat worden degene die zich zelfs de moeite niet getroosten beloond met de vruchten van actieve onder hen, waardoor allen die zich inzetten ontmoedigd en niet naar behoren beloond worden voor hun inspanningen.

Het bestuur van de Unie is onvoldoende gestructureerd terwijl het volk noch zicht, noch controle heeft over de middelen die zij voor de unie moeten verstrekken. Het volk wordt echter wel geconfronteerd met massale verspilling en extreem hoge vergoedingen voor geen, luttele of negatieve resultaten van de Unie.

Open grenzen die de interne handel en wandel binnen de Unie moeten verbeteren, hebben echter een ongecontroleerd verkeer tot stand gebracht waarvan vooral de maffia dankbaar gebruik maakt. Controle en politioneel optreden werden echter niet aangepast, met alle nefaste gevolgen en groeiend grensoverschrijdende criminaliteit tot gevolg.

Immigratie van buiten de Europese Unie:

De druk van Europa om vluchtelingen te huisvesten overstijgt de mogelijkheden niet, doch spilzucht en corruptie hebben de middelen dusdanig aangetast dat de uitgaven de laatste decennia het verantwoorde ver overschreden heeft, terwijl haast alle westerse landen op de rand van hun berekende mogelijkheden zijn gaan verbruiken. Eigenaardig genoeg zijn onze Europese regeringen blind gebleven voor de opkomende macht van derdewereld landen en hun groeiende economie, terwijl deze gestadig de markten inpalmden, en de economie en het verbonden inkomen in het westen van overheden en de bevolking catastrofaal aantasten.

Samen met de stroom van vluchtelingen stromen zij die het in eigenland niet kunnen maken binnen, waarbij onvermijdelijk paria’s en criminelen de eerste gelederen vormen, vooral gelokt door de welstand die de westerse landen ontplooiden uit roof op kolonies en het hoog opgefokte werktempo bij onze massa producties.

Impact van de Bijbel op de maatschappij:

De Bijbel presenteert een merkwaardig asociaal fundament, namelijk het onderscheid tussen gelovigen die zullen worden beloond met de eeuwige zaligheid in Het Rijk Gods en de ongelovigen die verdoemd zullen zijn en Het Rijk Gods niet zullen betreden.

De Bijbel is niet alleen het meest gelezen doch ook meest vervloekte boek uit de geschiedenis, en als een vademecum van 3 grote geloofsgemeenschappen en basis van durend geweld en onrecht tussen mensen en volkeren. Een boek waarin god de mens om het geweld veroordeelt of hen er toe aanzet en het geweld aanmoedigt. Een geschrift dat door elke geloofsgemeenschap of sekte naar eigen believen en inzicht geïnterpreteerd wordt, en vele uiteenlopende filosofieën stuurt naar eigen specifiek goeddunken.

Het openen der grenzen voor vluchtelingen uit gebieden die sinds mensenheugenis bestaan uit volkeren die elkaar constant bevochten, net zoals deze de Bijbel hanteren om onder diverse religieuze vaandels, eigen belangen visie en voorkeur veilig te stellen, importeren deze problemen en conflicten uit hun vaderlanden naar onze maatschappijen. Diverse Bijbel religies die nooit vreedzaam samen konden leven, zoals diverse Joodse, Christelijke en Islamitische sekten, staan vandaag ook hier bij ons met getrokken messen tegenover elkaar.

Agressie en extremisme zijn eigen aan de Bijbel en zijn volgelingen. Een Bijbel die van meet af onderscheid maakt tussen gelovigen en ongelovigen, en deze ongelovigen in haar teksten veroordeelt als verdoemden die Het Rijk Gods niet mogen betreden.

Voor Joden die zich als uitverkorenen bestempelen, zijn allen die niet uit een joodse vrouw geboren werden uitgesloten voor hun geloof en behoren zij dus tot hen die niet uitverkoren zijn, en Het Rijk Gods niet zullen betreden.

Voor Christenen is het doopsel vereiste om tot de christelijke gemeenschap te behoren en in Gods Rijk toegelaten te worden, alle anderen worden hiervan uitgesloten.

Voor de Islam is het vereist u bij de Islam aan te sluiten en naar de normen van de profeet Mohammed te leven, om tot de uitverkorenen te behoren.

Allen beschouwen echter hun specifieke sekte, Bijbel interpretatie en visie als de ware en juiste geloofsbelijdenis, en wijzen anderen na als ongelovigen of vijanden van het ware geloof, waar de meest extreme onder hen, de anderen als directe vijanden gaan vervolgen en doden.

 

De Europese toekomst:

 

Europa dat in zijn ontwikkeling zover gevorderd is, dat het strijd tegen andersdenkende achter zich gelaten heeft, is door de immigratie van vluchtelingen uit islamitische landen verzeild geraakt in godsdienstconflicten die in het Midden Oosten en delen van Noord Afrika nog schering en inslag zijn. Europa wordt dank zij het ondoordachte optreden van de verantwoordelijke voor de Unie, met de gevolgen, het geweld, de bedreiging en kosten om dit af te wenden geconfronteerd, terwijl velen van deze extremisten een nationaliteit in Europa, dankzij de inspanningen en voorspraak der Christen Democraten en Eurocraten, verwierven.

 

Anno 2014 leven vele der Europese burgers in wetteloosheid en rechtloosheid naar middeleeuws model, en glijden af naar een complete sociale herhaling der middeleeuwen, met constante bedreigingen zowel uit Islamitische landen van het midden oosten. Doch ook vanuit de eigen bevolkingen en haar diverse tegenstrijdige geloofsgemeenschappen, om van de groeiende onvrede van de bevolking en dalende welstand der burgers nog te zwijgen.

Europa heeft zich nooit los kunnen werken uit zijn feodaal verleden en zijn monarchieën, terwijl het net deze zijn, die zich georganiseerd tegen de democratie verzetten via de vereniging als Bilderberggroep, van oude adel, koningshuizen en aristocratische kringen. Het zijn net deze kringen die van oudsher genoten van onbeperkte macht en privileges waarbij de grens van het sociaal aanvaardbare onbestaande was en alles voor hen verschoond werd en er voor hen geen onderscheid was voor menselijk of crimineel.

We mogen aannemen dat sociale degradatie zich in de High Society eindeloos en ongehinderd kon verspreiden, terwijl het asociale norm werd en is, en deze mensen ook vandaag niet bereid zijn hierin verandering toe te laten, wetend dat het een radicale beknotting van hun priviléges zou betekenen, terwijl vele van hun gewoontes en normen aan het criminele grenzen of als crimineel dienen bestempeld te worden.

Er is een weg uit deze chaos, doch het is de High Society van vandaag en hun gekochte lakeien in regeringskringen die hierover moeten beslissen, doch uiteraard voor het geld kiezen, terwijl ze hun achterban met sprookjes aan het lijntje houden.

Onze democratie reikt niet verder dan een kiesbureau, en onze vertegenwoordigers zetten zich, voor ons in met raad en mooie beloftes, doch slechts tot aan de verkiezing. Ach wat wil je, het zijn mensen en geld is verleidelijk, en een goede verkoper verkoopt je wel appelen voor citroenen, en de bevolking moet begrijpen dat goede marktkramers de meeste kansen in de politiek maken, zij kunnen alles aan de man brengen en iedereen overtuigen.

Mogen we ons afvragen of migratie en instabiliteit wel toevallig gevolg zijn, of is het een geplande actie om de democratie door verdeeldheid te hinderen en de bevolking hun macht te vernietigen in het belang van oude adel, machthebbers en High Society.

Democratie is in vele westerse landen slechts een woord, een hol begrip, een mooi sprookje, doch een fictie, ver van de realiteit.

Een degelijke democratie kan best betrouwbaar zijn doch om dit voor te stellen moeten we daarvoor naar het dorpsplein van jaren geleden, waar de mannen veelal zonder en soms uitzonderlijk zelfs met hun vrouwen, in de zomer ’s avonds bijeen zaten te filosoferen en discuteren, over van alles en nog wat. Onder hen waren er natuurlijk van alle slag, van de ongeletterde, handarbeiders, vaklui, handelaars tot de meer notabelen bedienden en intellectuelen van het dorp of de wijk. Men kreeg door samenstelling van het gezelschap een veelzijdige benadering en visie van de onderwerpen. Zo moet de goede democratie ook benaders worden.

De echte democratie, voor en door het volk.

 

Ons vermeend democratisch kiessysteem omvat de mogelijkheid een vertegenwoordiger aan te duiden, doch geeft hem of haar voor een volle legislatuur volmacht de kiezer te vertegenwoordigen, zonder dat deze in detail betrokken wordt of inspraak heeft, waardoor de kiezer aan de willekeur van de verkozen vertegenwoordiger gebonden is. Het zou niet meer dan logisch zijn, dat de kiezer voor ernstige ingrepen in de wetgeving en gemeenschapsregelingen, per referendum geraadpleegd zou worden.

 

In feiten zouden wetten moeten ontstaan uit raadplegingen van vier betrokken partijen.

1)    Technisch deskundige vertegenwoordiging uit de sector die direct betrokken is, door een raad van 5 deskundigen, die telkens openbaar geloot worden.

2)    Een raad van 10 burgers van minimum 21 jaar die telkens willekeurig bij openbare loting van ID registernummer aangeduid worden.

3)    Een raad van 5 universitaire van betrokken discipline en telkens willekeurig aangeduid worden.

4)    Een vertegenwoordiging of minister(s) bijgestaan door hun eigen deskundigen of adviseurs van betrokken staatssecretariaat of overheidsorgaan.

 

Het zou een belangrijke stap zijn naar de volwaardige democratie, die echter niet willekeurig in handen komt van een mogelijk onbekwaam publiek, terwijl dergelijk systeem wel de band tussen regering en volk zal verbeteren en veel ongenoegen en onrecht zal voorkomen.

 

Uiteraard kan dergelijk systeem slechts toegepast worden voor ernstige ingrepen in de wetgeving, en kunnen er eventueel vetorecht voorzien worden binnen het kader van het volksbelang.

Number of comments: 0

Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)