Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

Waar komt het islamextremisme vandaan? 

2/16/2015

Waar we ons richten tot kennis van evolutie en geschiedenis moet de lezer begrijpen dat aangevoerde gegevens vaak verschillen van bron tot bron, doch in algemene trekken worden die gegevens gebruikt die in vergelijk met diverse bronnen als juist of benaderen mogen beschouw worden.

 

Vele zullen het niet graag horen, doch de westerse wereld kweekt extremisten door het miskennen van rechten van vooral de lagere bevolkingen, zowel in het westen als waar anders ook.

Extremisme zal vooral ontstaan door een sociaal ontwikkelingstekort, waardoor een wezen zich moeilijk of niet kan handhaven.

Extremisme heeft echter nauwelijks kans indien bevolkingen geen armoede of tekorten hebben.

 

Het individualisme:

 

Merkwaardig of niet doch extremisme ontplooit zich vooral hardnekkig onder mensen die een zogenaamde introverte zielsverwantschap tonen, en dus leven, denken en voelen op basis van een individualistisch instinct. Deze ontwikkeling is bij Afrikaanse kustvolkeren en in Noord Afrika sterk vertegenwoordigd, vormt ook het zwaarte punt bij de indo Europese bevolking.

Individualisme betekent dat ieder lid van de gemeenschap zich individueel opstelt naar de andere toe, wat telkens men een persoon ontmoet onbewuste aanpassing aan die persoon teweegbrengt, waardoor vele van hen onbewust doch mentaal zwaar belast worden. Ook de natuurlijke drang zich telkens hoger te plaatsen dan anderen en constante druk en behoefte aan competitie, eigen aan het individualisme, vertalen zich veelal in de slanke lichaamsbouw door stress, nervositeit en constante vaak onbewuste spanningen. (de introverte leptosoom)

 

 Bijbel godsdiensten en extremisme:

 

De Bijbel staat model voor drie pro westerse geloofstrekkingen, het jodendom, het christendom en de islam.

De Bijbel is een belangrijke bron voor verdeeldheid, agressie, vijandschap en geweld, door de specifieke opdelingen van mensen in volgelingen of gelovigen en ketters of ongelovigen.

Dat extremisme zich beter aan de islam hecht dan aan een ander leer, is een direct gevolg van het feit dat de islam de natuur en behoefte van de mens beter benaderd dan de andere geloofstrekkingen uit de vroeg moderne wereld.  

Het Jodendom valt hier buiten beschouwing, daar dit slechts open staat voor uitsluitend kinderen van Jodinnen, waardoor men niet als jood geboren, op uitsluiting botst.  

 

Het christendom zweert het recht op geweld ter verdediging af, door de filosofie “als men op je ene wang slaat biedt dan je de andere wang aan” net zoals het recht op natuurlijke behoeften van hun geestelijken.

 

Christendom en het Celibaat:

De explosieve inhoud van een pauselijke brief van de Paus was deze: Gregorius VII (1021-1085) eiste van alle priesters en diakenen, clerici van een lagere wijding, een strikt celibatair leven, een bestaan zonder enige beoefening van seks. Hij maakte alleen een uitzondering voor degenen die al legitiem getrouwd waren. Wie werd betrapt, zou zwaar worden bestraft.

Celibaat komt ook in het Hindoeïsme, of filosofische gemeenschappen zoals Boeddhisme,  Confucianisme en Taoïsme voor, doch hier is dit veelal slechts binden voor de duur van hen die in een kloostergemeenschap verblijven.

 

De islam erkent het recht op verweer en weerwraak of vergelding, wat in gematigd sociaal ontwikkelde milieus zal vertaald worden materiële vergelding of vergoeding, daar waar dit als redelijk aanvaard kan worden. Vanuit deze thesis zijn twee belangrijke steunpalen die de uitbreiding van de islam in de hand werken aanwezig. Eerst is er natuurlijke drang en recht op overleving door verweer, waaraan mens en dier onderworpen zijn, zonder dat dit impliciet in geweld moet vertaald worden. Als tweede is hier het menselijke element van vergelding of vergoeding van schade door derden veroorzaakt dat hierop kan gesteund worden, waarmee rechtvaardigheid wordt onderschreven.  

 

Geloof op mensenmaat:

 

Elke leer ter wereld wordt geschreven of vertaalt naar de normen en inzicht van de vertaler of zijn opdrachtgever. De Bijbel en zijn verwanten, Thora en Koran kunnen hierdoor elk afzonderlijk totaal andere beelden weergeven, hoewel ze allen op eenzelfde geschrift gebaseerd zijn.

Elk van deze geloofsleren hebben zelfs onderling verschillende vertalingen voor zich, in overeenstemming met hun diverse sektes. Elke sekte of overtuiging kan en zal leiden tot het toepassen van een leer en haar regels naar de mentale en sociale instelling van de volgelingen, waardoor men uitersten krijgt die gaan van extreme agressie tot extreme verdraagzaamheid binnen dezelfde geloofsleer.

 

Het Midden Oosten en Egypte:

 

De geschiedenis van het Midden Oosten en Egypte is wel de best gekende van onze planeet, en wel door geschriften zoals de Bijbel die zowel intern als extern geweld bij deze volkeren duidelijk weergeeft van aan de schepping van dit ras.

De Bijbel en de synchrone verhalen, en die zijn veelvuldig in het Midden Oosten en Egypte, net zoals vondsten die er gedaan werden en worden, weerspiegelen machtsstrijd, geweld en hebzucht tot in het absurde. Een tafereel dat zich over bijna het gehele middellandse zeegebied verspreid en ook in Griekenland en Italië zijn eerder afgezwakt vergelijk kent.

Religies en tradities die hier ontstaan kunnen slechts leiden naar onderscheid tussen volkeren en familie tot intern in die families (Kaïn & Abel broedermoord) Gezien een sociale ontwikkelingsachterstand kan dit haast niet anders, terwijl ook de interne of familiale vrede onder hen nauwelijks kans heeft.

Het geïsoleerde Midden Oosten treft daarmee de hoogte graad van isolatie van vastelandgebied en hun omliggende landen en invloeden, wat zich vertaalt in minder vermenging of matiging of spreiding van hun bevolking en ontwikkeling.

Hier laait dan ook de sociale degradatie het felst op, en heeft het extremisme daarmee een extra voedingsbron, die op zich versterkt wordt door de schaarse natuur en barre leefomstandigheden. Anderzijds is het ook de lage sociale ontwikkeling die groepen of families naar barre gebieden doet wijken.

 

Uitbuiting van volkeren en gebieden, omwille van hun rijkdommen:

 

Het islamextremisme waarmee we vandaag geconfronteerd worden, is geen product van het geloof of de islam, doch het gevolg van sociale degradatie en frustratie, twee elementen die versterkt worden door uitbuiting van zowel de eigen leiders als het westen. De betrokken gebieden samen met ander gebieden die voor het westen grote rijkdommen bieden, worden systematisch via geweld, omkoping of diplomatie tot afstand van die rijkdommen aan extreem gunstige voorwaarden gedwongen of overgehaald. Moderne communicatie van de 21ste eeuw geven echter de noodlijdende bevolking zicht op de realiteit, en geven zo voeding aan rebellie zoals we die vandaag kennen in de rijke gebieden. Net hier is de bevolking vanuit religie en geloof weerbaar door aanvaarding van islam. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de broedhaarden voor extremisme met de islam en het individualisme samengaan. Met of zonder sociale ontwikkeling blijft net dergelijke combinatie explosief.

 

Psychopathisch geld en machtshonger, basis voor geweld:

 

Blanke volkeren waaronder ook deze van Noord Afrika en het Midden Oosten kan men opdelen in opvallende ontwikkelingen, namelijk de introverte of individualisten en de extroverte of maatschappelijke. Beiden hebben en totaal verschillend gevoelsleven, wat verwijst naar instinctief verschillende basis voor gevoel en logica.

De individualist wordt instinctief naar individuele positie en erkenning gedreven waardoor competitie met anderen om zich persoonlijk te profileren, een logisch gevolg is, doch ook basis voor assertiviteit of voor de verwante agressie. Intelligentie en ervaringen zullen dit individualisme in gunstige gevallen binnen de perken van het aanvaardbare houden, of bij gebrek aan intelligentie en ervaring tot extremisme en geweld laten uitdeinen.

Gebrek aan sociale intelligentie is ook de voeding van de Arische ontwikkeling en de Ariër of HEER, zoals ze zichzelf noemen. Gebrekkige sociale ontwikkeling is duidelijk door dit fenomeen herkenbaar, en maakt dat deze mensen zich openlijk als meerwaardig, edel of uitverkoren gaan gedragen en opstellen, en kost wat kost anderen vermeende minderwaardigen gaan onderwerpen en misgebruiken. Kastenonderscheid wordt door hen in het leven geroepen, terwijl elke kaste zijn eigen normen en codes (etiquette) gaat gebruiken om zich van vermeend lagere kasten te onderscheiden.

In bepaalde gevallen gaat men trachten via regels orde te scheppen om tot redelijk sterke gemeenschappen te komen. (Joodse gemeenschap) Anderen gaan onderworpenen trachten over te halen om hen te steunen tegen extra steun en beloningen, en weten een aanhang top te bouwen die ze verleiden om hen trouw te verdedigen. (Monarchen en adel) Weer anderen gebruiken de brute kracht van het geweld door criminaliteit (Maffia). In het Midden Oosten is de sociale degradatie zo ver dat dit gebied verdeeld bleef tot rivaliserende bendes en clans.

Vooral de Ariër en zijn nazaten wisten het te brengen tot heersers koningen en keizers, die met legers rond trokken op verovering, en de derde wereld exploiteerden om zijn bronnen en rijkdommen. Rijkdommen die bestonden uit goederen ertsen mineralen en slaven als haast kosteloze werkkrachten. 

De bewoners van arme derdewereld gebieden worden vandaag door moderne migratie van verwanten en beeldoverdracht geconfronteerd met het extreme contrast van rijkdom en overvloed van de westerse wereld van de armoede van de derdewereld.

Het besef van onmacht en plunderingen van hun rijkdommen blijft niet weg, doch geeft frustratie en gevoel van onmacht die uiteindelijk bij extreem geweld door westerse troepen in hun gebieden zoals de Golfoorlog, inwijding van Koeweit als vazal, de golfoorlog, onderwerping van Irak enz. worden door verzetshaarden aangegrepen om via het geloof als centrale macht de krachten te bundelen en in et zetten tegen het ongelovige westen.

Door politieke touwtrekkerij omwille van de olie, blijven olie leverende landen, waaronder ook Nigeria, intern turbulent en constant in conflicten verwikkeld. Conflicten, die echter weer voeding zijn voor radicalisering dat best stand houdt onder het motto van recht op verweer, welk onder de islamitische vlag een vorm van legitimiteit krijgt. Uiteraard gaan verzetslieden hun visie van hun leer zo aanhalen dat hun verzet redelijk en gerechtvaardigd is. Vernieuwde zowel als aangepaste exemplaren van hun Koran zullen hun gelijk bevestigen. (wie een hond wil slaan vindt allicht een stok)

Ook christendom heeft tot vandaag altijd excuses gevonden om hun activiteiten te legaliseren, en meer bekeerd met geweld, dan hetzij eender welke religie of godsdienst dan ook. 
 

Vlucht naar het westerse paradijs:

 

Niet alleen groeiende conflicten, oorlogen en hongersnoden, doch ook de media, de overvloed van toeristen, beeldverspreiding via film, TV, PC enz. zijn publieke voorstelling van weelde en welstand in westerse landen, doch tonen nauwelijks of geen reële beelden van het leven der doorsnee westerling, doch leidde tot een groeiende migratie naar onze schijnbaar paradijselijke contreien.

Het is echter opvallend dat onder de migranten er slechts weinige zijn die uit Oost Aziatische of Indonesische gebieden komen, en blijft hun aantal tot vandaag gering en haast onopvallend. Het is trouwens de vraag of de werkelijke noodlijdende, buiten de oorlogsvluchtelingen, de trek naar het westen aanvangen, daar net de armste de financiën niet hebben om dergelijke reis en migratie te bekostigen.

Het is echter de houding van westerse mogendheden die de migratie stroom naar het westen in stand houdt en zelfs versterkt, doch ondanks volksprotest, democratie en de nadelen voor de gemeenschap werd er in het verleden niets tegen gedaan, integendeel, migranten worden in de watten gelegd en zijn beter af dan de eigen bevolking. Zij zijn niet dakloos en moeten niet onder bruggen of metrostations gaan slapen.

Desondanks is de vlucht naar het westen voor vele van hen een bittere pil die zij moeten slikken, doch waarvoor ze uit schaamte niet voor uit willen komen, hun achterban gelooft dat zij de gelukkigen en straks geld gaan zenden om hen een betere toekomst te geven.

 

De vlucht naar het westen de mislukking en de frustratie.

 

 “In het oude gebouw waren alle kamers verhuurd aan meerdere vreemdelingen, die ergens een illegale job hadden en hun karig loon grotendeels moesten afstaan voor de kamer en één wc voor het hele gebouw net als één badkamer en één keuken die gezamenlijk werden gebruikt. Een van de drie jonge mannen die in de kamer verbleven had echter geen baan en vond er geen, die hij met zijn vorming aan kon nemen en moest dus leven van wat de anderen met hem deelde. Op een mooie dag komen de twee anderen thuis en vinden hun kamergenoot op het bed met vertrokken gezicht, levenloos. De wanhoop en schande hadden hem tot een wanhoopsdaad gedreven door vergiftiging. Waar gebeurd 2002”

 

Extremisme en geweld:

 

Extremisme en geweld zijn gebaseerd op schrijnende nood, door eigen gemis en onbekwaamheid of als gevolg van geweld en verdrukking.

 

Het islamextremisme breidt zicht uit: waardoor men zeker kan zijn dat het constant gevoed wordt, wat nauwelijks kan steunen op gebrek aan ontwikkeling of informatie in een periode van onbeperkte communicatie en informatie naar alle hoeken van de planeet.

Praktijk en ondervinding leren ons echter dat steeds meer goed ontwikkelden en goed opgeleide personen zich bij hen aansluiten.

Uitgebreide vorming is dus niet genoeg om ontwikkelingsachterstand weg te werken, indien de betrokken bevolking geen doorsnee sociale intelligentie heeft die een goede sociale samenleving verzekert.

We zien dan ook dat dit extremisme zich ontplooit daar waar er van oudsher volkeren en stammen door sociale onrust verdeeld worden, en hun bevolking met extreem strenge regels en normen in stand moeten gehouden worden.

Anderzijds is het haast onoverkomelijk dat beter ontwikkelden geloofsgenoten, uit solidariteit en verzet tegen de westerse uitbuiting en spot met hun waarden en geloof, bij hun rangen aansluiten.

Ook verzet tegen islam als dusdanig, het afschilderen van islam als een verderfelijk geloof, het spotten met hun heilige waarden en hun profeet, zijn als durende pesterijen en beeld van de kleingeestigheid van onze vermeende beschaving en gebrek aan respect voor anderen. Dergelijke pesterijen vanuit de westerse maatschappij wakkeren echter het verzet en geweld vanuit de islamitische gemeenschap aan en voeden het extremisme.

 

We kunnen echter niet anders dan dagelijks vaststellen dat het westen zich beschaafd acht doch het volk is grotendeels dom, verdeeld en niet tot eenheid in staat.  

 

Number of comments: 0

Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)