Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

 Radicalisering en racisme:

3/25/2015

 

Instinctief basis patroon:

Indien we in onze leefwereld rondkijken, zal men merken dat volkeren van het Indo-Europese type net die zijn die zich agressief ontplooien, agressie die in het beste geval beperkt blijft tot sportieve rivaliteit, waardoor geweld wordt afgeleid en tot een zwakke en gecontroleerde strijd met vriendschappelijk karakter wordt herleid.

De Indo-Europese bevolking bestaat voor een belangrijk deel uit instinctief individualistisch gestuurde, waardoor individuele contacten hun leven overheersen, doch waardoor men die contacten zo veel mogelijk naar gelijkgezinde personen richt en hiermee aansluiting zoek daar dit de meeste kansen geeft op individuele overeenkomst en begrip.

De individualist heeft de natuurlijke neiging van wie niet in zijn persoonlijke wereld past af te stoten en te mijden. Net in het direct individueel gericht gevoelsleven zit daardoor de voeding voor onderscheid naar allen die men tegen komt, en men beoordeeld als passen of niet passen in het eigen patroon en visie. Hiermee zitten we aan de wortels van individueel onderscheid en racisme en slecht een kleine sprong verwijderd van radicale opvattingen en beoordelingen.

 

Afrika: Bantoe volkeren net zoals Pygmeeën, Bosjesmannen en Hottentotten bezitten geen instinctief individuele gevoelens en opvattingen en zijn daardoor niet direct vatbaar voor spontane agressiviteit of rivaliteit. Uitzondering voor agressie die voor zelfverweer of overleving nodig is.

 

Oost Azië: Autochtone volkeren van Oost Azië, met inbegrip van Indonesië behoren tot ontwikkelingen die eveneens geen individuele gerichtheid kennen, en waardoor ook hier geen spontane rivaliteit of agressie mogelijk is. Ook hier zijn het vooral de kustvolkeren die een duidelijke weerbaarheid bieden, door een instinctief nestgevoel en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid.

Binnenland bevolking is hier vooral instinctief solitair en vlucht voor elke dreiging, nauwelijks of niet in staat om voor anderen, verwanten of kinderen op te komen.

 

Andere dan Indo-Europeanen zijn dus geen bedreiging in de westerse wereld, doch mijden veelal onze westerse maatschappij of de ruime omgang met de westerse bevolking, uit besef van het gevaar en de agressie die vanuit de westerse gevoelswereld en rivaliteit uit gaan.

 

Invloed van het ontwikkelingsniveau:

Belangrijk in een maatschappij is het feit dat gemeenschappen zich vlot vormen envermengen op grond van mentale homogeniteit. Diverse ontwikkelingsniveaus bij diverse groepen ontstaan door natuurlijke selectie die het wezen dat best aangepast is als aantrekkelijk doet overkomen bij de eigen soort, en hierdoor snel een partner treft en tot voortplanting komt. Aanpassingen komen tot hun recht indien deze voldoen ter overleving in het bewoonde gebied, waardoor selecties ontstaan naar de noden in een gebied.

Voorgaande maakt dat diverse gebieden ver uiteenlopende ontwikkelingen kunnen bieden en dus vermengingen van diverse leefwerelden ernstige hindernissen kan leveren waardoor die vermengingen vooraf gedoemd zijn. Indien men dergelijke vermengingen met geweld doorvoer is de kans groot niet denkbeeldig dat zij elkaar zullen trachten uit te moorden.

 

Invloed van het ontwikkelingsgebied en de natuur

Elke natuurlijke omgeving, klimaat, fauna en flora zulle elke soort die er verblijft via natuurlijke selectie tot aanpassing nopen of uitschakelen wat onvoldoende is aangepast. Hoe langer een soort in een bepaalde natuurlijke omgeving leeft hoe beter de soort aangepast is, waardoor omschakeling slecht meer problemen zal leveren.

 

Diversiteit in zeden en gewoonten:

Elke leefwereld zal bij mens en dier nopen tot het gebruik van bepaalde gewoonten om te overleven en de groep te laten functioneren. Bij de mens zien we dat zeden en gewoonten aan de natuur en leefomstandigheden gebonden zijn. Woestijnvolkeren in noord Afrika kleden zich totaal bedekkend indien het om het blanke ras gaat, een direct gevolg van het feit dat hun huid niet bestand is tegen de brandende zon, doordat ze tussen 6.000 en 3.000 jaren geleden uit binnen Europa migreerden, terwijl hun huidpigmenten en bescherming gedurende mr dan 100.000 jaar in Europa gedegradeerd was.

Pigmentcellen hebben een beschermende functie, ze beschermen de mens tegen het UV-licht van de zon. Blanke mensen zijn daardoor niet geschikt om in de tropen te overleven, dat neemt niet weg dat er onder hen zijn die desondanks nog en behoorlijke hoeveelheid onopvallende pigmenten hebben waardoor deze zich gaan manifesteren nadat ze meerdere keren hun lichaam aan het volle zonlicht blootstellen, en waarbij zij uiteindelijk een natuurlijk gebronsde huid gaan krijgen.

Opbouw of degradatie van fysieke aanpassingen en eigenschappen aan andere natuurlijke omstandigheden vereisen mogelijk meer dan 100.000 jaren. Mentale aanpassingen zijn moeilijk in te schatten, doch vergen mogelijk soms meerdere 100.000de jaren of nauwelijks tijd, afhankelijk van de te overbruggen mentale verschillen.

 

Invloeden van filosofie en geloof:

Het is logisch en opvallend dat de sociaal gedegradeerde mens zich een geloof en religie eigen heeft gemaakt, waarbij de godheid een persoonlijke relatie met de mens onderhoud. Dit wijst op de nood hieraan, en de instinctieve behoefte op individueel contact, waar de godheid de goede relatie met de gelovige zal bevestigen. Een bevestiging die vooral meer betekenis krijgt waar de gelovige aan zichzelf gaat twijfelen, en bevestiging nodig heeft van zijn gelijk.

Dit fenomeen is uitzonderlijk duidelijk in diverse Bijbelreligies.

Vele christenen benadrukken hun relatie tot god via aanvaarding door hem via het doopsel.

Joden benadrukken hun aanvaarding door te stellen dat god hen specifiek heeft uitverkoren. Islamieten benadrukken hun aanvaarding door hun binding via de profeet en zijn leer en Koran als enige ware gelovigen.

Strenge voorschriften die moeten gevolg worden en bevestigen dat de gelovige leeft naar de normen van god en aan zijn eisen voldoen, terwijl god als opperste rechter de mens beoordeeld of veroordeeld, een er een onderscheid wordt gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen.

Niet Bijbel gebonden religies: Het verrassende is dat ander religies zoals diverse Hindoe sektes geen relatie onderhouden of onderschrijven tussen mens en god, terwijl god niet als rechter functioneert en er geen onderscheid is tussen gelovigen en ongelovigen.

 

Botsende leefwerelden:

Het zijn de Bijbelgodsdiensten met hun onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen, die en wig tussen religies drijft en tweedracht ontlokken, van voor en tegen, gelovigen en ongelovigen, of uitverkorenen en verdoemden. Diverse interpretaties leiden zo naar tegenstellingen en vijandschap naar allen die het ware geloof niet aanhangen, doch elke sekte verklaart zijn versie en visie als de enige die aan god voldoet, waardoor alle anderen tegenstanders worden.

 

Diep gewortelde normen overwinnen:

Normen bij een bevolking ontstaan door natuur en leefomstandigheden, die op hun beurt een natuurlijke selectie doen plaatsgrijpen. Dit houdt in dat men zeden en gewoonten niet in enkele generaties om kan buigen, doch hooguit, daar waar het intelligentie peil een gering of geen verschil biedt, doen overeenkomen met andere culturen of overtuigingen, en dit binnen een strikt wettelijk en voor iedereen aanvaardbaar kader. Vlotte integratie is dus vaak uitgesloten voor de grote massa, enkelingen of mogelijk minderheden daargelaten.

 

Getto vorming en drang naar gelijkgezind milieu:

Gettovorming is een haast onvermijdelijk element, om door vorming van homogen werelden binnen een maatschappij, stress en frustratie in te dijken, en voor migranten een leefbaar klimaat en milieu te creëren. Getto’s zijn nodig om botsende milieus zo veel mogelijk uiteen te houden, doch zijn dus gevolg van botsende gewoonten, zeden, religies en opvattingen, of zeg maar te ver uiteenlopende ontwikkelingen.

 

Milieu invloeden:

Gettovormingen zijn dan weer elementen die milieu invloeden onderhouden en integratie vertragen, doch ook binnen aanvaardbaar tempo kunnen laten gedijen. Hiertegenover staat dat onderling verschillende milieus elkaar moeten leren verdragen, wat heel wat hindernissen kan leveren, en vooral veel tijd kan vergen.

Scholen zijn dan weer plaatsen waar leden uit verschillende milieus toch met elkaar moeten leren omgaan wat verdere integratie geleidelijk zal bevorderen. Vooral scholen die niet aan een religie of filosofie gebonden zijn bieden meer mogelijkheden voor integratie.

 

Rechtzekerheid, orde en maatschappelijk bestuur:

Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat elke bevolkingsgroep in een maatschappij moet kunnen rekenen op hun rechten en rechtzekerheid. Gebieden of landen die hierin falen, geven extra voeding aan deze anarchie die daardoor racisme en radicalisering bevorderen bij individualisten.

De totale westerse wereld wordt uit zijn gelid getrokken door kapitalisme en corruptie, waarbij in vele westerse landen de rechtspraak een klucht is om de schijn van recht hoog te houden.

Uitschieters op het terrein van anarchie en rechteloosheid zijn West Europese monarchieën met België, Nederland en het Groot Bretagne op kop.

Open grenzen van de Europese Unie, een gebied dat zichzelf in leven riep en de macht nam, ter bescherming van de gemeenschap zo vertelt men, doch het zijn Eurocraten die op een onwezenlijke wijze hun macht blijven uitbreiden en misbruiken, beschermd door de deelnemende landelijke regeringen, waarvan allen loeren naar een Europese zetel en de extreme vergoedingen die men er opstrijkt op kosten van de bevolking en de voorschrijdende armoede.

Dat dergelijke toestanden botsen op massaal verzet is logisch, doch de Europese constructies zijn zodanig onoverzichtelijk voor de bevolking dat de grote massa nauwelijks zicht heeft op de oorzaken, laat staan te spreken van verantwoordelijken.

Alle Europese regeringen en deelregeringen hebben boter op hun hoofd, en schermen collectief de EU en de bestaande wantoestanden af, in de hoop eerdaags zelf bij de gegoeden te horen.

 

Radicalisering:

Ver uiteen lopende ontwikkelingen en opvattingen maken samenwerking moeilijk, terwijl diversiteit in ontwikkelingsniveau de zaak alleen maar complexer maakt, laat staan dat op religieus vlak er eveneens grote verschillen of erger nog tegenstellingen zijn. Neem daarbij onbegrip en hetze van bevolkingsgroepen tegenover anderen en men krijgt de beste voeding voor radicalisering, terwijl deze niet gekoppeld moet worden aan ontwikkeling of niveau. Het enige dat er ontbreek is de basis, namelijk het individualisme en de heksenketel is compleet.

 

Racisme en radicalisering:

Het idée dat racisme geen uitstaans heeft met radicalisering is vrij kort door de bocht, indien het althans om Indo-Europese of gerelateerde volkeren gaat, daar men rekening moet houden met hun individueel gevoel en visie, en zij dus individueel zeer gevoelig en kwetsbaar zijn. Het zijn trouwen alleen individualisten die spontaan radicaliseren, ongeacht hun scholing of vorming en sociale niveau, terwijl net zij de harde kernen vormen. Maatschappelijke of extroverte laten zich op basis van hun maatschappelijk instinct door de maatschappij waarin zij toevallig of door geboorte thuis horen, spontaan mee tronen, daar deze laatste zich spontaan inleven en associëren in elke maatschappij waarin zij zich bevinden.

Het is racisme dat radicalisering bespoedigd en zelf een gevolg is van de onwil of onkunde van hun slachtoffers om zich in een maatschappij te integreren of afzijdig te houden. Net dit racisme is eigen aan individualisme en kortzichtigheid van een deel der individualisten die van nature gebonden zijn of trachten te zijn, aan de personen waar men mee in aanraking komt.

De hele problematiek van het botsen met andere waarden ligt echter slecht gebonden aan het westers instinctief individueel voelen en ervaren, wat bij een beperkte groep van zwarten volkeren in Afrika ook het geval is, terwijl deze over hun egocentrische en extreme egoïsme dat men bij de gorilla ook treft, veelal heen zijn.

 

Radicalisering bannen:

Directe maatregelen die men kan treffen is het bestrijden van de uitzichtloosheid voor jongeren door hen aan, werk te helpen, voor het geld dat zij van de bijstand ontvangen, of voor een minimum loon voor hen die geen werk of uitkering hadden. Er zijn massa publieke plaatsen waar allerlei klussen geklaard kunnen worden, net zoals bijstand verlening daar waar nodig. Indien men wil vind men werk of vrijwilligers werk tegen en zachte vergoeding, om doelloosheid van jongeren op te vangen, en hen het gevoel van eigenwaarde en verantwoordelijkheid te geven.

Verder is de stroom van migranten en voeding voor radicalisering in et dijken door industrie en leefwereld van deze volkeren op te voeren, eventueel onder westerse supervisie en via goede akkoorden met het westen, waardoor zij markmogelijkheden en toekomstzekerheden hebben, doch in hun eigen leefwereld blijven, en waardoor ook velen van hier terug naar hun leefwereld zullen trekken.

Uiteraard blijft er voor onze landen en hun bevolking de eigen markt en lokale behoefte, naast verfijnde toptechnologie, onderzoeken en verbeteringen, hoogtechnologische bedrijven en sectoren waar hoger gekwalificeerd personeel voor nodig is.

 

De Europese politiek en de antidemocratie.

Bilderberg en straffeloosheid van hun vertrouwelingen: Men stuit echter steeds weer op een hindernis die angstvallig achter de coulissen van Europa verborgen blijft, namelijk de gebundelde macht der antidemocraten, die vooral naam hebben gemaakt via de “Bilderberg groep”  Een antidemocratische groepering die via omkoping het zover dreven dat regeringen alleen maar werden opgericht naar de normen en met degene die bij deze groep hoorden of naar hun wensen functioneren. Een systeem dat via corruptie uiteindelijk gans Europa domineert, en waarvoor geen geweld of criminaliteit geschuwd wordt.

Tot overmaat van ramp blijken ze ook vandaag zonder noemenswaardige tegenstand Europa te domineren met steun van alle westerse regeringen van de Europese Unie, en dit tegen de beloftes die aan de bevolkingen worden voorgehouden.

 

Tot slot moet het duidelijk zijn dat radicalisering en racisme aan het individualisme van de Indo-Europeaan verbonden is en bij andere dan individualisten geen basis of voedingsbodem.

Het is echter schrijnend dat west Europese landen nauwelijks of niets doen aan de rechtloosheid van de eigen bevolking terwijl recht en wetloosheid van België en andere zogenaamde democratische landen regelmatig de internationale pers halen, wordt ook hier niets structureel gedaan tegen dergelijk toestanden die slechts behouden kunnen worden, indien de overheden zelf de belangrijkste criminaliteit delen en ondersteunen.

 

Number of comments: 1

3/26/2015 6:10:35 AM - Chilla, E-mail address is hidden, www.MatahariCourse.com

Hello..,:D Nice to write on your guestbook
Please visit on my website too.That's content is useful for you to be entrepeneur in sector SkinCare,KimiaFood,Handicraft,Home Industry,M a s s age & Body Treatment,cosmetics product or if you want to learn how to make acne cream,visit my website on www.MatahariCourse.com and www.reflectionmassaage.com .Because we have many course to learn and that can be your own bussiness product.
And once again,if you really want,you can learn and know how to be a good young entrepeneur at www.successbefore30.com and get any good idea for your bussiness (inlove)
Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)